logo SEP Kraków

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Krakowski

Władze Oddziału Krakowskiego SEP - kadencja 2022-2026

ZARZĄD

Prezes:
Maciej Burnus
Wiceprezesi:

Piotr Małka

Ryszard Stolarczyk

Maria Zastawny

Andrzej Ziarkowski

Prezes Honorowy:
Janusz Kłodos
Sekretarz:
Janusz Oleksa
Skarbnik:
Iwona Jurecka
Członkowie:

Jacek Duniec

Krzysztof Ebro-Prokesz

Ryszard Grochowski

Jarosław Kopeć

Roman Sołek

Jan Strzałka

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący:
Marek Rejmer
Z-ca Przewodn.:
Tadeusz Wojsznis
Sekretarz:
Wiesław Zaraska
Członkowie:

Adrian Waga

Waldemar Zając-Domański

SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący:
Zbigniew Porada
Z-ca Przewodn.:
Franciszek Gruszka
Sekretarz:
Tadeusz Cebula

KOMISJE ODDZIAŁU - PRZEWODNICZĄCY

Komisja Organizacyjna:
Ryszard GROCHOWSKI
Komisja Kół:
Marian GONDEK
Komisja Odznaczeń i Wyróżnień:
Roman SOŁEK
Komisja Finansowa:
Ryszard STOLARCZYK
Komisja Młodzieży i Studentów:
Władysław ŁOZIAK
Komisja Szkoleniowa:
Maciej BURNUS
Komisja Uprawnień Zawodowych:
Zygmunt SALWIŃSKI
Komisja Współpracy:
Jacek DUNIEC
Komisja Realizacji Uchwał:
Halina ARGASIŃSKA
Komisja Pomocy Koleżeńskiej:
Kazimierz BRZOZOWSKI
Komisja Historyczna:
Zbigniew PORADA
Komisja Prawno-Regulaminowa:
Piotr MAŁKA
RADA NADZORCZA OŚRODKA RZECZOZNAWSTWA SEP
Przewodniczący:
Janusz KŁODOS
Wiceprzewodniczący:
Zbigniew PORADA
Członkowie:

Piotr MAŁKA

Józef KRZECZOWSKI O/NH SEP

Andrzej RUSIN

RADA NADZORCZA ds. KOMISJI KWALIFIKACYJNYCH SEP
Przewodniczący:
Krzysztof EBRO-PROKESZ
Członkowie:

Wojciech GAŁDA

Ireneusz ŁAPIŃSKI

Andrzej SZLACHETKA

SEKCJE NAUKOWO-TECHNICZNE - PRZEWODNICZĄCY

Sekcja Elektroniki:
Wieslaw ZARASKA
Sekcja Energetyczna:
Zbigniew BISIKIEWICZ
Sekcja Trakcji Elektrycznej:
Janusz PRUSAK
Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych:
Marcin GOŁUSZKA
Przedstawiciele O/Kr SEP
do Rady Krakowskiej FSNT NOT
Przedstawiciele:

Maciej Burnus

Ryszard Grochowski

Piotr Małka

Roman Sołek

Przedstawiciele O/Kr SEP do Rady Nowosądeckiej FSNT NOT
Przedstawiciel:
Marek Aleksander

Członkostwo w SEP

Członkami SEP mogą być osoby fizyczne i prawne.
W SEP wyróżnia się następujące rodzaje członkostwa: zwyczajne, honorowe, wspierające.
Nowi Członkowie przyjmowani są na podstawie deklaracji. Do pobrania w pdf: Deklaracja członkowska
Kandydat na członka składa pisemną deklarację członka SEP w Kole lub Oddziale Stowarzyszenia.
Członka zwyczajnego, na podstawie pisemnej deklaracji z poparciem dwóch wprowadzających członków SEP, przyjmuje i rejestruje zarząd oddziału.

Wymogi dotyczące członkostwa:

  • osoby z wykształceniem wyższym, których specjalność wyuczona lub działalność zawodowa wiąże się z elektryką,
  • studenci wyższych uczelni o specjalnościach związanych z elektryką,
  • technicy wszystkich dziedzin elektryki,
  • absolwenci oraz uczniowie dwóch ostatnich lat średnich szkół zawodowych i słuchacze szkół pomaturalnych o specjalnościach związanych z elektryką,
  • inne osoby, których osiągnięcia w dziedzinie elektryki lub działalność na rzecz SEP uzasadniają przyjęcie.

Składka członkowska w latach 2019 - 2022 r. dla członków zwyczajnych (indywidualnych) wynosi:

  • normalna - 13 zł miesięcznie (156 zł za rok)
  • ulgowa - 6,50 zł miesięcznie (78 zł za rok)
Z obowiązku opłaty zwolnieni są: członkowie honorowi SEP, zasłużeni seniorzy SEP.
Prosimy o dokonywanie płatności terminowo, np jednorazowo za cały rok, w terminie do ostatniego dnia stycznia roku za który należne są składki.
Składki można opłacać:
osobiście w biurze Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Kraków, ul.Straszewskiego 28 pok.8
lub przelewem na konto: PKO BP I o/Kraków 50 1020 2892 0000 5102 0230 9367
W tytule przelewu podając imię i nazwisko (za kogo jest składka), przynależność do Koła oraz okres za jaki wnoszona jest wpłata.

Historia Oddziału Krakowskiego SEP - od 1919 roku

Początki działalności elektryków krakowskich

Zorganizowana działalność elektryków krakowskich rozpoczęła się około 1904 roku w ramach Krakowskiego Towarzystwa Technicznego (KTT) i zbiegła się z budową Elektrowni Miejskiej w Krakowie.
Do najbardziej aktywnych elektryków tego okresu należeli Koledzy: STANISŁAW BIELIŃSKI, HENRYK DUBELTOWICZ, KAZIMIERZ GAYCZAK I LEONARD ZGLIŃSKI.
Z ich inicjatywy odbył się w 1912 roku w Krakowie II. Zjazd Elektrotechników, na którym podjęto inicjatywę utworzenia ogólnopolskiego Związku Elektrotechników Polskich. W kwietniu 1914r. utworzono Sekcję Elektrotechniczną KTT, która zajmowała się pracami nad słownictwem elektrycznym, działalnością odczytową i sprawami koncesjonowania przemysłu elektrotechnicznego. Po pierwszej wojnie światowej działalność elektryków krakowskich skierowana została na utworzenie ogólnopolskiej organizacji elektrotechników.
W dniach 7-9 czerwca 1919r. utworzono Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich, przemianowane w 1928 roku na Stowarzyszenie Elektryków Polskich.
W zjeździe założycielskim wzięło udział 14 elektryków krakowskich, którzy wygłosili 5 referatów oraz przedstawili projekt regulaminu Polskiej Delegacji Elektrotechnicznej. Koło krakowskie wraz z warszawskim, lwowskim, sosnowieckim, łódzkim i poznańskim przystąpiły do Stowarzyszenia jako założycielskie, a STANISŁAW BIELIŃSKI wszedł w skład 8-mio osobowego Zarządu Głównego SEP.

Działalność Koła i Oddziału Krakowskiego SEP w okresie międzywojennym

Sekcja Elektrotechniczna przy KTT istniała jeszcze formalnie do 16 czerwca 1920 roku kiedy utworzono Koło Krakowskie SEP, liczące 26 członków. Pierwszym prezesem Koła, przemianowanego w 1928 roku na Oddział, był Kol. STANISŁAW BIELIŃSKI – dyrektor Elektrowni Miejskiej. Od chwili powstania Koło Krakowskie SEP rozwinęło działalność naukowo-techniczną. Organizowano odczyty, zebrania dyskusyjne i spotkania towarzyskie. Współpracowano z Biurem Znaku Przepisowego SEP. Oddział Krakowski czynnie uczestniczył w życiu Stowarzyszenia, organizując m.in. VI Walne Zgromadzenie Członków SEP w 1934 roku. W czasie tego Zgromadzenia zorganizowano w AGH wystawę krajowej wytwórczości elektrotechnicznej.
W 1936 roku utworzono przy Oddziale Komisję Przepisową ds. oceny nadsyłanych projektów przepisów i norm. Podjęto współpracę z Komisją Energetyczno-Elektryfikacyjną Izby Przemysłowo-Handlowej, która zaowocowała m.in. wspólną organizacją w 1937 roku konferencji nt. „Elektryfikacja Ziemi Krakowskiej”.
W latach trzydziestych systematycznie rosła ilość członków Oddziału, osiągając liczbę 46 członków w lutym 1939 roku.
Do najbardziej zasłużonych działaczy Koła i Oddziału Krakowskiego SEP w pierwszym dwudziestoleciu należeli prezesi: STANISŁAW BIELIŃSKI (1920-1932), KAZIMIERZ STRASZEWSKI (1928-1929, 1930 i 1931), MARYAN PORĘBSKI (1932-1933), HENRYK DUBELTOWICZ (1933-1935), LEONARD ZGLIŃSKI (1935-1938), TADEUSZ MOSKALEWSKI (1938-1939), JAN SZMIDT (1939), oraz Koledzy: ZYGMUNT BEDNARSKI, WACŁAW CIEŚLEWSKI, STANISŁAW KIJAS, JAN PAWLIK, IZYDOR PILKIEWICZ i STANISŁAW RODAŃSKI.
W okresie okupacji członkowie Oddziału Krakowskiego SEP wnieśli wkład w tajne nauczanie, ochronę polskiego przemysłu i walkę zbrojną z okupantem.

Oddział Krakowski SEP w latach 1945-1969

W marcu 1946 roku z inicjatywy członków przedwojennego Zarządu odbyło się pierwsze powojenne Walne Zebranie Oddziału liczącego 93 członków, z których większość stanowili pracownicy Zakładów Energetycznych Okręgu Krakowskiego. Od tego momentu datuje się znaczny rozwój i wzrost liczby członków, który ilustrują następujące liczby: 1949r. – 172, 1959r. – 706, 1969r. – 1863 członków.
W pierwszym dziesięcioleciu powojennym do najważniejszych osiągnięć Oddziału należy zaliczyć: prace przy organizacji Oddziału Wojewódzkiego NOT w Krakowie, tworzenie kół zakładowych, pomoc przy organizacji Wyższej Szkoły Inżynierskiej dla pracujących, utworzenie i aktywną pracę Komisji Małej Energetyki oraz pomoc przy ustalaniu lokalizacji stacji nadawczej na wzgórzu Chorągwica i studia telewizyjnego na Krzemionkach.
Szczególnie istotne znaczenie dla rozwoju Oddziału Stowarzyszenia miało wkroczenie SEP na teren zakładów pracy. Już w latach 1951-52 powstało w Oddziale 11 kół zakładowych, a ich liczba systematycznie wzrastała do 20-tu w końcu 1959 roku.
W okresie tym największe zasługi dla rozwoju Oddziału Krakowskiego SEP wnieśli kolejni prezesi Oddziału: WLADYSŁAW PRZYBYŁOWSKI (1946), ADAM BALICKI (1946-1948), JAN DROBOT (1948-1949), JAN ORSKI (1954, 1960-1969), ROMAN ASLER (1951-1953), KAROL CHWAŁA (1954-1959) oraz Koledzy: STANISŁAW DREWNIEWSKI, WACŁAW CIEŚLEWSKI, WACŁAW KIEŁBIK, MICHAŁ KIBIŃSKI, ZYGMUNT POPIELUCH i WŁADYSŁAW STYŚ.
We wrześniu 1956r. Oddział zorganizował w Krakowie IX Walny Zjazd Delegatów SEP, na którym dokonano głębokiej analizy pracy Stowarzyszenia i określono kierunki dalszej działalności.
W końcu lat pięćdziesiątych Oddział Krakowski SEP, podobnie jak inne Oddziały w kraju, przeżywał kryzys organizacyjny. Pod koniec 1959r. liczba kół zakładowych zmalała do dwudziestu, a liczba członków do 706. W wyniku zabiegów organizacyjnych członków Zarządu w 1959r. Oddział Krakowski zyskał pierwszych siedmiu członków zbiorowych, co stanowiło nawiązanie do tradycji z lat międzywojennych. Były to w kolejności zgłoszeń: Zakład Energetyczny Kraków-Teren, Dyrekcja Okręgu Poczty i Telekomunikacji, Krakowska Fabryka Kabli, Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych ELEKTROMONTAŻ, Zakład Budowy Sieci Elektrycznych ELBUD, Krakowskie Zakłady Elektroniczne TELPOD i Elektrownia SKAWINA.
Począwszy od 1960r. następuje dalszy systematyczny rozwój szeregów i rozszerzenie form działalności Oddziału. W tym okresie tworzone są branżowe sekcje naukowo-techniczne.
Na przełomie lat 1961/62 zaczęło działalność pięć Sekcji: Energetyczna, Telekomunikacyjna, Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, Trakcji Elektrycznej oraz Techniki Jądrowej. Od 1964r. rozpoczęły działalność Sekcje Energetyki Przemysłowej oraz Elektroniki. Obok narad i odczytów głównym efektem działania Sekcji było organizowanie konferencji. Tylko w latach 1963-1969 odbyło się w Krakowie sześć konferencji o tematyce elektrotechnicznej, z czego dwie o zasięgu międzynarodowym.
W 1963 roku utworzono przy Oddziale terenowy Zespół Rzeczoznawców, którego pracami przez 24 lata kierował Kol. ROMAN ASLER.
Rozpoczęto też działalność w środowisku studenckim, nieprzerwanie od 1965r. organizuje się konkursy na najlepszą pracę dyplomową w zakresie elektryki dla absolwentów Wydziału Elektrotechniki AGH. W latach późniejszych (od 1981r.) konkursem tym objęto również absolwentów Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. W 1966r. rozpoczęto organizację corocznych konkursów na najaktywniejsze Koło SEP.
W końcu 1969r. Oddział Krakowski SEP liczył 1863 członków indywidualnych, 22 członków zbiorowych i 56 kół zakładowych.
W latach sześćdziesiątych wkład w rozwój Oddziału wnieśli zwłaszcza Koledzy: ROMAN ASLER, EDWARD CICHECKI, KAROL CHWAŁA, ERAZM CIOŁCZYK, STANISŁAW DEMBICKI, STANISŁAW DERDA, STEFAN GRUSZCZYŃSKI, APOLINARY KOWALEWSKI, JANUSZ KRZYSZTOFOWICZ, ZBIGNIEW NARTOWSKI, JAN STROJNY i HENRYK ZIEMNICKI.

Tableau:

2006-2010
2010-2014
2014-2018
2018-2022
×

Pliki do pobrania

Aktualizacja tabeli: styczeń 2022
Lp. link opis
1. pobierz Statut SEP
2. pobierz Deklaracja członka zwyczajnego SEP
3. pobierz Plan pracy ZARZĄDU O/KR SEP na I półrocze 2022r.
4. pobierz Zgłoszenie do konkursu na najaktywniejsze Koło SEP
5. Logo iqnet Certyfikat IQNet
6. Logo Certyfikat