Publikacje

WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWO-PORADNIKOWE

Od kilku lat na rynku funkcjonują interesujące wydawnictwa książkowe, których współautorami są elektrycy, członkowie Oddziału Krakowskiego SEP. Zachęcając do zainteresowania tymi wydawnictwami, podajemy ich krótką charakterystykę:

"Źródła światła"

COSiW SEP, Warszawa 2013r.

W książce przedstawiono podstawowe procesy fizyczne wykorzystywane w elektrycznych źródłach światła, zasadę działania, konstrukcję, układy zasilające oraz podstawowe parametry elektryczne i eksploatacyjne wybranych typów źródeł światła.

więcej...

rys

Norma N-SEP-E-005:2013

COSiW SEP, Warszawa 2013r.

Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP wydał kolejną normę N-SEP-E-005:2013 poświęconą doborowi przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru.

więcej...

rys

Uaktualnione wydanie normy N SEP-E-001

COSiW SEP, Warszawa 2013r.

W ostatnich latach wycofano z katalogu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego wiele norm IEC zastępując je normami wydawanymi przez CENELEC, a wiele norm IEC i CENELEC znowelizowano. Stąd konieczne stało się uaktualnienie normy N SEP-E-001. Postanowienia niniejszej wersji normy SEP oparto na dokumentach PN-IEC oraz PN-HD według stanu z września 2012 r.

więcej...

rys

"Instalacje elektryczne i teletechniczne"

Verlag Dashofer, Wyd. z 2001r. z bieżącą aktualizacją

Poradnik ten to nieodzowna pomoc dla wszystkich osób zawodowo zajmujących się projektowaniem, obliczaniem, budową oraz eksploatacją instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Znajdziecie tu Państwo przykładowe rozwiązania projektowe oparte na najnowszych Polskich i Europejskich Normach, ...

więcej...

rys

"Vademecum Elektryka"

COSiW SEP, Wydanie IV, Warszawa 2009r.

Poradnik dla inżynierów, techników i studentów elektryków wszystkich specjalności pod redakcją Jana Strojnego.

więcej...

rys

"BHP w energetyce. Poradnik dla każdej firmy"

TARBONUS, Wydanie II, maj 2007r.

Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Krzyziaka. W 13-osobowym zespole autorskim znaleźli się Jan Strojny i Jan Strzałka jako autorzy rozdziału pt. "Eksploatacja w elektroenergetyce". Jest to jednotomowe wydawnictwo liczące 720 stron wraz z załącznikiem na płycie CD-ROM zawierającym wykazy przepisów prawnych z zakresu bhp i energetyki.

więcej...


"Elektroenergetyka"

TARBONUS, Wydanie II, 2011r.

Książka przeznaczona jest dla osób wykonujących czynności w zakresie obsługi, konserwacji , remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych, osób prowadzących eksploatację (uprawnienia do eksploatacji) oraz sprawujących nadzór i kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji (uprawnienia dozoru).

więcej...

rys

"Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych"

Wydawnictwo TARBONUS, autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka

Zasady działania, rodzaje zagrożeń i sposoby ochrony ludzi i urządzeń przy obsłudze urządzeń elektroenergetycznych, w tym oddziaływanie pól elektromagnetycznych, ochrony przed szkodliwym promieniowaniem i zagrożeń związanych z występowaniem elektryczności statycznej.

więcej...

rys

PUBLIKACJE DOSTĘPNE DO ZAKUPU W BIURZE KRAKOWSKIEGO ODDZIAŁU SEP:

 1. Cichoń H.: Praktyczne sposoby eliminacji ferrorezonansu w sieciach elektroenergetycznych, W-wa 2005
 2. Danielski L., Osiński S.: Budowa, stosowanie i badania wyłączników różnicowoprądowych, W-wa 2005,2007 (dodruk).
 3. Kupras K. i in..: Wytyczne - Pomiary w elektroenergetyce, W-wa 2007
 4. Laskowski J.: Nowy poradnik elektroenergetyka przemysłowego, W-wa 2006,2007,2008 (dodruk), 2009, 2010, 2011 (dodruk)
 5. Ługowski G.: Wytyczne oraz przepisy związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, Warszawa 2000.
 6. Rogoń A.: Ochrona od porażeń w instalacjach elektrycznych obiektów budowlanych - Poradnik, W-wa 2006, 2008, 2009 (dodruk)
 7. Sałasiński K.: Bezpieczeństwo elektryczne w zakładach opieki zdrowotnej, Wydanie 2 poprawione i uzupełnione, W-wa 2006, 2008 (dodruk)
 8. Siemek S.: Instalacje elektryczne do zasilania urządzeń elektronicznych, Warszawa 2005.
 9. Strzałka J, Minkowski J, Jabłoński W..: Poradnik energetyka praktyka zeszyt 1 - Uprawnienia zawodowe dla energetyków/Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach i instalacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia", W-wa 2009
 10. Egzamin kwalifikacyjny D i E (w pytaniach i odpowiedziach z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych). Zeszyt: pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy i dziewiąty. W-wa 2006
 11. Komentarz do Normy PN-E 05115 zeszyt nr 7, W-wa 2011 (CD)
 12. Komentarz do Normy PN-IEC 60364 cz. 2 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych" zeszyt nr 14, W-wa 2004
 13. Komentarz do Normy PN-EN 13201-1, 13201-2 zeszyt nr 17, W-wa 2007
 14. Komentarz do Normy PN-EN 12464-1 cz.1 zeszyt nr 16, W-wa 2006
 15. Gryżewski Z. Prace pomiarowo kontrolne przy urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV, W-wa 2012
 16. Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowiskach D i E w zakresie elektroenergetycznym, cieplnym, gazowym, W-wa 2011
 17. Buczek K.: Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych, "KaBe" s.c., Krosno 2008.
 18. Dyb J., Miś R., Zawadzki T.: Egzamin kwalifikacyjny osób zajmujących się eksploatacją sieci, urządzeń i instalacji gazowych, "KaBe" s.c., Krosno 2010
 19. Laurowski T.: Vademecum Ochrony Przeciwpożarowej, "KaBe" s.c., Krosno 2006
 20. Orlik W.: Badania i pomiary elektroenergetyczne dla praktyków, "KaBe" s.c., Krosno 2011
 21. Orlik W.: Egzamin kwalifikacyjny elektryka w pytaniach i odpowiedziach, "KaBe" s.c., Krosno 2006
 22. Strojny J., Strzałka J.: Elektroenergetyka, TARBONUS, Kraków - Tarnobrzeg 2011
 23. Strojny J., Strzałka J.: Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, TARBONUS, Kraków - Tarnobrzeg