Publikacje

PORADNIK "INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE"

Tematyka:

Poradnik "Instalacje elektryczne i teletechniczne" to nieodzowna pomoc dla wszystkich osób zawodowo zajmujących się projektowaniem, obliczaniem, budową oraz eksploatacją instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
Książka nasza jest opracowana została przez najlepszych specjalistów z branży pod redakcją dr Jana Strzałki, przez co gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny poruszanych zagadnień.
Znajdziecie tu Państwo przykładowe rozwiązania projektowe oparte na najnowszych Polskich i Europejskich Normach, opisy najnowocześniejszych technologii i ich zastosowań, charakterystyki materiałów do budowy i montażu instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
Publikacja jest regularnie aktualizowana, dzięki czemu zawarte w niej wiadomości odpowiadają aktualnemu stanowi prawnemu Polskich Norm.

rys

Autorzy:

Zespół autorów pod redakcją dr inż. Jana Strzałki. Autorzy są pracownikami uczelni technicznych, a także członkami Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Są wybitnymi specjalistami i rzeczoznawcami w dziedzinie instalacji elektrycznych.

 • dr inż. Jan Strzałka

  Absolwent Wydziału Elektrotechniki AGH. Od 1993 r. jest biegłym sądowym w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych. Od 1998 r. jest członkiem Zarządu Głównego SEP i przewodniczącym Centralnej Komisji Uprawnień Zawodowych. Prowadzi kursy i szkolenia z zakresu instalacji i urządzeń elektrycznych.

 • dr inż. Zbigniew Gabryjelski
 • dr inż. Witold Jabłoński
 • dr hab. Inż. Alfred Kałużny
 • mgr inż. Fryderyk Łasak
 • dr inż. Edward Musiał
 • inż. Ryszard Niedzielski
 • dr inż. Wiesław Nowak
 • mgr inż. Paweł Petykiewicz
 • inż. Krzysztof Sałasiński
 • mgr inż. Stefan Siemek
 • mgr inż. Aleksander Skibiński
 • mgr inż. Edward Skiepko
 • mgr inż. Krzysztof Wincencik

Szczegółowy spis treści:

1. PRZEWODNIK
1.1. Spis treści
1.2. Wykaz piktogramów
1.3. Wykaz skrótów
1.4. Wykaz autorów
1.5. Informacje o autorach
1.6. Indeks rzeczowy

2. STAN PRAWNY
2.1. Przepisy techniczno-budowlane
2.2. Przepisy w zakresie eksploatacji instalacji
2.3 .Obowiązki dostawcy energii, właściciela (zarządcy) i użytkownika
2.4. Kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9.10.2002 r.)
2.5. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

3. RODZAJE, ELEMENTY SKŁADOWE I SYSTEMY ZASILANIA INSTALACJI
3.1. Rodzaje instalacji
3.2. Elementy składowe instalacji
3.2.1. Elementy instalacji
3.2.2. Obwody instalacyjne
3.2.3. Układy sieciowe
3.3. Warunki pracy instalacji i urządzeń
3.3.1. Klasyfikacja wpływów środowiskowych
3.3.2. Ogólne zasady doboru urządzeń do warunków środowiskowych
3.4. Wymagania stawiane instalacjom elektrycznym
3.4.1. Wymagania techniczno-użytkowe odnośnie do instalacji elektrycznych
3.4.2. Wymagania dodatkowe
3.5. Systemy zasilania instalacji
3.5.1. Ogólne wymagania odnośnie do zasilania instalacji
3.5.2. Układy samoczynnego załączania (SZR)
3.5.3. Agregaty prądotwórcze
3.5.4. Układy bezprzerwowego zasilania UPS
3.6. Wyznaczanie obciążeń w instalacjach elektrycznych
3.6.1. Wprowadzenie
3.6.2. Wyznaczanie obciążeń instalacji w budynkach nieprzemysłowych
3.6.3. Wyznaczanie obciążeń instalacji odbiorców przemysłowych
Materiały źródłowe

4. BUDOWA, DOBÓR I UKŁADANIE PRZEWODÓW I KABLI
4.1. Podział oraz oznaczanie przewodów i kabli
4.1.1. Podział kabli i przewodów
4.1.2. Ogólne zasady budowy przewodów i kabli
4.1.3. Zasady oznaczania przewodów i kabli
4.2. Zasady doboru przekroju przewodów i kabli w instalacjach elektrycznych
4.2.1. Ogólne zasady doboru przekroju
4.2.2. Kryteria doboru przewodu
4.2.3. Dobór przekroju ze względu na dopuszczalną obciążalność prądową
4.2.4. Dobór przekroju ze względu na dopuszczalny spadek napięcia
4.2.5. Dobór przekroju ze względu na wytrzymałość mechaniczną
4.2.6. Dobór przekroju ze względu na skuteczność ochrony przeciwporażeniowej
4.2.7. Dobór przekroju przewodów ochronnych i ochronno-neutralnych
4.2.8. Dobór przekroju przewodów wyrównawczych i uziemiających
4.2.9. Dobór przekroju przewodów przy uwzględnieniu wyższych harmonicznych
4.3. Sposoby układania przewodów w instalacjach elektrycznych
4.4. Sposoby układania kabli
4.5. Dobór i układanie przewodów szynowych
4.6. Zasady prowadzenia przewodów w instalacjach elektrycznych budynków mieszkalnych
Materiały źródłowe

5. ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH
5.1. Zasady stosowania zabezpieczeń
5.2. Przegląd urządzeń zabezpieczających i ogólne zasady ich doboru
5.3. Współdziałanie urządzeń zabezpieczających
5.3.1. Wybiorczość zabezpieczeń
5.3.2. Dobezpieczanie
5.4. Zabezpieczanie przewodów
5.4.1. Zasady przeciążeniowego i zwarciowego zabezpieczania przewodów
5.4.2. Zabezpieczanie głównych obwodów budynku
5.4.3. Zabezpieczanie przewodów połączonych równolegle
5.4.4. Zabezpieczanie przewodów sieci zamkniętej
Materiały źródłowe

6. OSPRZĘT INSTALACYJNY I ROZDZIELNICE NISKIEGO NAPIĘCIA
6.1. Wprowadzenie
6.2. Elektrotechniczny sprzęt instalacyjny
6.2.1. Osprzęt instalacyjny
6.2.2. Przybory instalacyjne
6.2.3. Łączniki izolacyjne niskiego napięcia
6.2.4. Rozłączniki i styczniki niskiego napięcia
6.2.5. Wyłączniki niskiego napięcia
Materiały źródłowe

7. INSTALACJE OŚWIETLENIOWE
7.1. Wprowadzenie
7.2. Charakterystyka źródeł światła i opraw oświetleniowych
7.2.1. Elektryczne źródła światła
7.2.2. Oprawy oświetleniowe
7.3. Rozwiązania instalacji oświetleniowych w zakładach pracy
7.3.1. Wprowadzenie
7.3.2. Układy rozdziału energii w zakładzie przemysłowym
7.3.3. Układy zasilania oświetlenia podstawowego
7.3.4. Rozwiązania instalacji oświetlenia awaryjnego
7.4. Rozwiązania sieci oświetlenia zewnętrznego
7.4.1. Uwagi ogólne
7.4.2. Podstawowe określenia
7.4.3. Kategorie pewności układów sieciowych
7.4.4. Zabiegi eksploatacyjne
7.4.5. Likwidacja zakłóceń i usuwanie awarii
7.5. Sterowanie oświetleniem ulic
7.5.1. Wstęp
7.5.2. Wymagania stawiane systemom sterowania
7.5.3. Systemy sterowania oświetleniem ulic
7.5.4. Sposoby sterowania oświetleniem ulicznym w Polsce
7.5.5. Systemy sterowania oświetleniem ulicznym za granicą
7.6. Wymagania dotyczące projektowania oświetlenia ulic
7.6.1. Wstęp
7.6.2. Cele oświetlenia ulic
7.6.3. Zalecenia techniczne oraz podział dróg ze względu na klasy oświetleniowe
7.6.4. Zalecenia dotyczące parametrów oświetleniowych
7.6.5. Sposoby rozmieszczenia opraw oświetleniowych w instalacjach oświetlenia ulic
7.7. Podstawowe metody projektowania oświetlenia zewnętrznego
7.7.1. Wstęp
7.7.2. Metoda sprawności oświetlenia
7.7.3. Metoda natężenia oświetlenia w punkcie
7.7.4. Metoda luminancyjna
7.8. Kompensacja mocy biernej w sieciach oświetleniowych
7.8.1. Cele kompensacji mocy biernej
7.8.2. Sposoby instalowania kondensatorów w sieciach oświetleniowych
7.9. Pulsowanie strumienia świetlnego i sposoby jego ograniczania
7.9.1. Wstęp
7.9.2. Przebiegi parametrów fotometrycznych źródeł światła zasilanych prądem przemiennym
7.9.3. Wyznaczanie współczynnika tętnienia światła
7.9.4. Możliwości ograniczenia tętnienia światła
7.10. Lampy wyładowcze jako nieliniowe odbiorniki w sieci oświetleniowej
7.10.1. Wstęp
7.10.2. Lampa wyładowcza jako nieliniowy odbiornik energii elektrycznej
7.10.3. Wpływ kompensacji mocy biernej na odkształcenie prądu w obwodach lamp wyładowczych
7.10.4. Wyniki badań laboratoryjnych odkształcenia prądu w jednofazowych obwodach lamp wyładowczych
7.10.5. Specyficzne cechy lamp wyładowczych jako odbiorników w trójfazowej sieci oświetleniowej
7.10.6. Wyniki badań laboratoryjnych odkształcenia prądu w trójfazowych układach lamp wyładowczych
7.10.7. Świetlówki kompaktowe jako źródła odkształcenia prądu w sieci zasilającej
7.10.8. Podsumowanie
Materiały źródłowe

8. INSTALACJE OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ
8.1. Wprowadzenie
8.2. Czynniki wpływające na stan zagrożenia porażeniowego w instalacjach elektrycznych
8.3. Ochrona przeciwporażeniowa w polskich aktach prawnych
8.4. Oznaczenia zacisków i przewodów pełniących funkcje ochronne
8.5. Typy układów sieciowych ze względu na zastosowany system uziemień
8.6. Wykonanie przewodów ochronnych PE i ochronno-neutralnych PEN
8.7. Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP)
8.8. Klasy ochronności urządzeń elektrycznych
8.9. Struktura ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych
8.10. Środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim
8.11. Ochrona uzupełniająca ochronę przed dotykiem bezpośrednim
8.12. Środki ochrony przy dotyku pośrednim
8.12.1. Ochrona przez samoczynne wyłączenie zasilania
8.12.2. Ochrona przez zastosowanie urządzeń II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej
8.12.3. Ochrona przez zastosowanie izolowanego stanowiska
8.12.4. Ochrona przez zastosowanie nieuziemionych połączeń wyrównawczych
8.12.5. Ochrona przez zastosowanie separacji elektrycznej
8.13. Równoczesna ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim
8.14. Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach o specjalnym przeznaczeniu lub lokalizacji
8.14.1. Wprowadzenie
8.14.2. Ochrona przeciwporażeniowa w pomieszczeniach z wanną i/lub z basenem natryskowym
8.14.3. Ochrona przeciwporażeniowa w gospodarstwach rolniczych
8.14.4. Ochrona przeciwporażeniowa na placach budów
8.15. Budowa i projektowanie uziemień
8.16. Klasyfikacja i budowa połączeń wyrównawczych
8.16.1. Zadania połączeń wyrównawczych
8.16.2. Klasyfikacja połączeń wyrównawczych
8.16.3. Główne połączenia wyrównawcze
8.16.4. Połączenia wyrównawcze miejscowe
8.16.5. Wymiarowanie, układanie i łączenie przewodów wyrównawczych
8.17. Łączenie punktów neutralnych sieci pracujących w układach TN i TT z uziomami stacji zasilających
8.18. Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia
8.18.1. Wprowadzenie
8.18.2. Zalecane układy sieciowe
8.18.3. Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem bezpośrednim
8.18.4. Ochrona przeciwporażeniowa przy dotyku pośrednim
8.18.5. Przewody PEN i PE
8.18.6. Zadania uziemień ochronnych w sieciach niskiego napięcia pracujących w układach TN i TT
8.18.7. Wymagania stawiane uziemieniom ochronnym sieci pracujących w układzie TN
8.18.8. Uziemienia ochronne w sieciach pracujących w układzie TT
Materiały źródłowe

9. INSTALACJE OCHRONY ODGROMOWEJ I PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ
9.1. Wprowadzenie
9.2. Zagrożenie przepięciowe instalacji i urządzeń elektrycznych
9.3. Instalacje odgromowe
9.3.1. Wymagania przepisów
9.3.2. Rodzaje ochrony odgromowej
9.3.3. Elementy instalacji piorunochronnych
9.3.4. Zasady projektowania instalacji piorunochronnych
9.3.4.1. Projektowanie elementów ochrony odgromowej zewnętrznej
9.3.4.2. Zasady projektowania ochrony odgromowej wewnętrznej obiektów budowlanych
9.4. Ochrona przeciwprzepięciowa w instalacjach elektrycznych
9.4.1. Wymagania przepisów
9.4.2. Podział i charakterystyka ograniczników przepięć
9.4.3. Wielostopniowe układy ochronne w instalacjach elektrycznych
Materiały źródłowe

10. INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPECJALNE
10.1. Wprowadzenie
10.2. Instalacje elektryczne w pomieszczeniach zagrożonych pożarem
10.2.1. Wymagania ogólne
10.2.2. Klasyfikacja obszarów zagrożonych pożarem i wymagania odnośnie instalacji
10.2.3. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego
10.2.4. Charakterystyka zagrożeń pożarowych w instalacjach elektrycznych
10.2.5. Zagrożenia związane z nagrzewaniem się silników
10.3. Instalacje elektryczne w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem
10.3.1. Wprowadzenie
10.3.2. Urządzenia elektryczne przeciwwybuchowe - Ex
10.3.3. Dobór urządzeń elektrycznych
10.3.4. Przewody i kable
10.3.5. Ochrona instalacji i urządzeń elektrycznych
10.3.6. Instalowanie urządzeń elektrycznych
10.3.7. Eksploatacja urządzeń elektrycznych w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem
10.4. Instalacje elektryczne placów budowy i robót rozbiórkowych
10.4.1. Zagrożenia występujące na placach budowy
10.4.2. Wymagania dla instalacji placów budowy
10.4.3. Układy zasilania placów budowy
10.4.4. Zasady doboru rozdzielnic stosowanych na placach budowy
10.4.5. Zasady odbioru i eksploatacji instalacji na placach budowy
10.5. Instalacje elektryczne w zakładach opieki zdrowotnej
10.5.1. Wprowadzenie
10.5.2. Ochrona przeciwporażeniowa
10.5.3. Zasilanie
Materiały źródłowe

11. INSTALACJE TELETECHNICZNE I KOMPUTEROWE
11.1. Wprowadzenie
11.2. Instalacje teletechniczne
11.2.1. Wymagania przepisów
11.2.2. Elementy instalacji teletechnicznych
11.2.3. Zasady projektowania i budowy instalacji teletechnicznej
11.3. Instalacje komputerowe
11.3.1. Wprowadzenie
11.3.2. Instalacje sygnałowe
11.3.3. Instalacje zasilające urządzenia komputerowe
Materiały źródłowe

12. INSTALACJE SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻARU I WŁAMAŃ
12.1. Instalacja sygnalizacji pożaru
12.1.1. Wymagania przepisów
12.1.2. Zasada działania systemu sygnalizacji pożarowej
12.1.3. Elementy instalacji sygnalizacji pożaru
12.2. Systemy sygnalizacji włamania
12.2.1. Klasyfikacja systemów alarmowych
12.2.2. Elementy systemów włamania
12.3. Systemy kontroli dostępu
12.3.1. Czytniki i karty kontroli dostępu
12.3.2. Przegrody i urządzenia blokujące
12.4. Okablowanie w systemach alarmowych
12.4.1. Zalecenia montażowe
12.4.2. Sposoby wykonania okablowania instalacji alarmowych
12.4.3. Przewody w instalacjach alarmowych
12.5. Projektowanie instalacji sygnalizacji pożarowej
12.5.1. Stan prawny
12.5.2. Dokumentacja projektowa
12.5.3. Parametry systemów sygnalizacji pożarowej
12.5.4. Podział budynku na strefy
12.5.5. Zakres ochrony obiektu
12.5.6. Okablowanie w instalacji sygnalizacji pożarowej
12.5.7. Zasady nadzorowania obiektu liniami dozorowymi
12.5.8. Dobór i rozmieszczenie czujek
12.5.9. Alarmy fałszywe
12.5.10. Zasady alarmowania i urządzenia alarmowe
12.5.11. Lokalizacja centrali sygnalizacji pożarowej
12.5.12. Zasilanie systemów sygnalizacji pożaru
12.5.13. Transmisja sygnałów do pożarowego alarmowego centrum odbiorczego
12.5.14. Uruchomienie i odbiór systemu
12.5.15. Urządzenia pomocnicze systemów sygnalizacji pożaru
12.5.16. Warunki odbioru instalacji sygnalizacji pożaru
12.6. Instalacja domofonowa i wideodomofonowa
12.6.1. Elementy instalacji domofonowej
12.6.2. Rodzaje systemów domofonowych
12.6.3. System wideodomofonowy
Materiały źródłowe

13. INSTALACJA ELEKTRYCZNA W INTELIGENTNYM BUDYNKU
13.1. Zadania systemów automatyki budynków
13.1.1. Wprowadzenie
13.1.2. Zadania nowoczesnej instalacji elektrycznej w inteligentnym budynku
13.1.3. EIB/KNX oraz inne systemy otwarte
13.2. Zasada działania systemu EIB/KNX
13.2.1. Podstawowe informacje z dziedziny techniki i technologii przesyłu
13.2.2. Rodzaje nośników informacji
13.2.3. Topologia i budowa systemu
13.3. Urządzenia
13.3.1. Budowa elementów
13.3.2. Podział urządzeń ze względu na rodzaj budowy
13.3.3. Podział urządzeń ze względu na pełnione funkcje
13.4. Oprogramowanie
13.4.1. Program narzędziowy ETS
13.4.2. Program narzędziowy iETS
13.4.3. Uproszczone programy narzędziowe
13.4.4. Oprogramowanie do wizualizacji
13.5. Projektowanie, instalacja i serwisowanie instalacji EIB/KNX
13.5.1. Podstawowe informacje z zakresu projektowania systemu
13.5.2. Oprzewodowanie i montaż urządzeń
13.5.3. Uruchamianie instalacji
13.5.4. Czynności serwisowe
Materiały źródłowe

14. BADANIA ODBIORCZE I EKSPLOATACYJNE W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH
14.1. Wprowadzenie
14.2. Rodzaje oraz zakres badań i pomiarów
14.3. Czasokresy badań i pomiarów
14.4. Ogólne zasady wykonywania badań i pomiarów
14.5. Wymagane uprawnienia osób wykonujących prace kontrolno-pomiarowe
14.6. Wymagania odnośnie do kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych
14.7. Zasady wyboru metody badań i wymagania odnośnie do dokładności pomiarów
14.8. Zasady wykonywania podstawowych badań i pomiarów w instalacjach
14.8.1. Zakres badań i pomiarów odbiorczych
14.8.2. Metody wykonywania badań
14.9. Dokumentowanie prac pomiarowo-kontrolnych
14.10. Wzory protokołów badań
Materiały źródłowe

powrót