logo SEP Kraków

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Krakowski

Władze Oddziału Krakowskiego SEP - kadencja 2022-2026

ZARZĄD

Prezes:
Maciej Burnus
Wiceprezesi:

Piotr Małka

Ryszard Stolarczyk

Maria Zastawny

Andrzej Ziarkowski

Prezes Honorowy:
Janusz Kłodos
Sekretarz:
Janusz Oleksa
Skarbnik:
Iwona Jurecka
Członkowie:

Jacek Duniec

Krzysztof Ebro-Prokesz

Ryszard Grochowski

Jarosław Kopeć

Roman Sołek

Jan Strzałka

tableau SEP Kraków 2022-2026

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący:
Marek Rejmer
Z-ca Przewodn.:
Tadeusz Wojsznis
Sekretarz:
Wiesław Zaraska
Członkowie:

Adrian Waga

Waldemar Zając-Domański

SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący:
Andrzej Glistak
Z-ca Przewodn.:
Wiesław Wyroba
Sekretarz:
Tadeusz Cebula
Członkowie:

Marek Frączek

Władysław Łoziak

KOMISJE ODDZIAŁU - PRZEWODNICZĄCY

Komisja ds. Kół:
Janusz OLEKSA
Komisja ds. Odznaczeń:
Maria ZASTAWNY
Komisja ds. Szkoleń:
Maciej BURNUS
Komisja ds. Współpracy:
Jarosław KOPEĆ
Komisja ds. Organizacji Imprez i Pomocy Koleżeńskiej:
Ryszard GROCHOWSKI
Komisja ds. Historii:
Jan STRZAŁKA
Komisja ds. IT i Cyberbezpieczeństwa:
Piotr MAŁKA
RADA NADZORCZA OŚRODKA RZECZOZNAWSTWA SEP
Przewodniczący:
Ryszard STOLARCZYK
Członkowie:

Piotr MAŁKA

Bogdan NIŻNIK

Maciej SUŁOWICZ

Maciej BURNUS

RADA NADZORCZA ds. KOMISJI KWALIFIKACYJNYCH SEP
Przewodniczący:
Andrzej ZIARKOWSKI
Członkowie:

Piotr MAŁKA

Ryszard STOLARCZYK

Stanisław ŁACH

SEKCJE NAUKOWO-TECHNICZNE - PRZEWODNICZĄCY

Sekcja Elektroniki:
Wieslaw ZARASKA
Sekcja Energetyczna:
Zbigniew BISIKIEWICZ
Sekcja Trakcji Elektrycznej:
Janusz PRUSAK
Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych:
Krzysztof Wincencik
Przedstawiciele O/Kr SEP
do Rady Krakowskiej FSNT NOT
Przedstawiciele:

Maciej Burnus

Ryszard Grochowski

Piotr Małka

Roman Sołek

Przedstawiciele O/Kr SEP do Rady Nowosądeckiej FSNT NOT
Przedstawiciel:
Marek Aleksander

Członkostwo w SEP

Członkami SEP mogą być osoby fizyczne i prawne.
W SEP wyróżnia się następujące rodzaje członkostwa: zwyczajne, honorowe, wspierające.
Nowi Członkowie przyjmowani są na podstawie deklaracji. Do pobrania w pdf: Deklaracja członkowska
Kandydat na członka składa pisemną deklarację członka SEP w Kole lub Oddziale Stowarzyszenia.
Członka zwyczajnego, na podstawie pisemnej deklaracji z poparciem dwóch wprowadzających członków SEP, przyjmuje i rejestruje zarząd oddziału.

Wymogi dotyczące członkostwa:

  • osoby z wykształceniem wyższym, których specjalność wyuczona lub działalność zawodowa wiąże się z elektryką,
  • studenci wyższych uczelni o specjalnościach związanych z elektryką,
  • technicy wszystkich dziedzin elektryki,
  • absolwenci oraz uczniowie dwóch ostatnich lat średnich szkół zawodowych i słuchacze szkół pomaturalnych o specjalnościach związanych z elektryką,
  • inne osoby, których osiągnięcia w dziedzinie elektryki lub działalność na rzecz SEP uzasadniają przyjęcie.

Składka członkowska w latach 2019 - 2022 r. dla członków zwyczajnych (indywidualnych) wynosi:

  • normalna - 13 zł miesięcznie (156 zł za rok)
  • ulgowa - 6,50 zł miesięcznie (78 zł za rok)
Z obowiązku opłaty zwolnieni są: członkowie honorowi SEP, zasłużeni seniorzy SEP.
Prosimy o dokonywanie płatności terminowo, np jednorazowo za cały rok, w terminie do ostatniego dnia stycznia roku za który należne są składki.
Składki można opłacać:
osobiście w biurze Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Kraków, ul.Straszewskiego 28 pok.8
lub przelewem na konto: PKO BP I o/Kraków 50 1020 2892 0000 5102 0230 9367
W tytule przelewu podając imię i nazwisko (za kogo jest składka), przynależność do Koła oraz okres za jaki wnoszona jest wpłata.

Historia Oddziału Krakowskiego SEP - od 1919 roku

Początki działalności elektryków krakowskich

Zorganizowana działalność elektryków krakowskich rozpoczęła się około 1904 roku w ramach Krakowskiego Towarzystwa Technicznego (KTT) i zbiegła się z budową Elektrowni Miejskiej w Krakowie.
Do najbardziej aktywnych elektryków tego okresu należeli Koledzy: STANISŁAW BIELIŃSKI, HENRYK DUBELTOWICZ, KAZIMIERZ GAYCZAK I LEONARD ZGLIŃSKI.
Z ich inicjatywy odbył się w 1912 roku w Krakowie II. Zjazd Elektrotechników, na którym podjęto inicjatywę utworzenia ogólnopolskiego Związku Elektrotechników Polskich. W kwietniu 1914r. utworzono Sekcję Elektrotechniczną KTT, która zajmowała się pracami nad słownictwem elektrycznym, działalnością odczytową i sprawami koncesjonowania przemysłu elektrotechnicznego. Po pierwszej wojnie światowej działalność elektryków krakowskich skierowana została na utworzenie ogólnopolskiej organizacji elektrotechników.
W dniach 7-9 czerwca 1919r. utworzono Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich, przemianowane w 1928 roku na Stowarzyszenie Elektryków Polskich.
W zjeździe założycielskim wzięło udział 14 elektryków krakowskich, którzy wygłosili 5 referatów oraz przedstawili projekt regulaminu Polskiej Delegacji Elektrotechnicznej. Koło krakowskie wraz z warszawskim, lwowskim, sosnowieckim, łódzkim i poznańskim przystąpiły do Stowarzyszenia jako założycielskie, a STANISŁAW BIELIŃSKI wszedł w skład 8-mio osobowego Zarządu Głównego SEP.

Działalność Koła i Oddziału Krakowskiego SEP w okresie międzywojennym

Sekcja Elektrotechniczna przy KTT istniała jeszcze formalnie do 16 czerwca 1920 roku kiedy utworzono Koło Krakowskie SEP, liczące 26 członków. Pierwszym prezesem Koła, przemianowanego w 1928 roku na Oddział, był Kol. STANISŁAW BIELIŃSKI – dyrektor Elektrowni Miejskiej. Od chwili powstania Koło Krakowskie SEP rozwinęło działalność naukowo-techniczną. Organizowano odczyty, zebrania dyskusyjne i spotkania towarzyskie. Współpracowano z Biurem Znaku Przepisowego SEP. Oddział Krakowski czynnie uczestniczył w życiu Stowarzyszenia, organizując m.in. VI Walne Zgromadzenie Członków SEP w 1934 roku. W czasie tego Zgromadzenia zorganizowano w AGH wystawę krajowej wytwórczości elektrotechnicznej.
W 1936 roku utworzono przy Oddziale Komisję Przepisową ds. oceny nadsyłanych projektów przepisów i norm. Podjęto współpracę z Komisją Energetyczno-Elektryfikacyjną Izby Przemysłowo-Handlowej, która zaowocowała m.in. wspólną organizacją w 1937 roku konferencji nt. „Elektryfikacja Ziemi Krakowskiej”.
W latach trzydziestych systematycznie rosła ilość członków Oddziału, osiągając liczbę 46 członków w lutym 1939 roku.
Do najbardziej zasłużonych działaczy Koła i Oddziału Krakowskiego SEP w pierwszym dwudziestoleciu należeli prezesi: STANISŁAW BIELIŃSKI (1920-1932), KAZIMIERZ STRASZEWSKI (1928-1929, 1930 i 1931), MARYAN PORĘBSKI (1932-1933), HENRYK DUBELTOWICZ (1933-1935), LEONARD ZGLIŃSKI (1935-1938), TADEUSZ MOSKALEWSKI (1938-1939), JAN SZMIDT (1939), oraz Koledzy: ZYGMUNT BEDNARSKI, WACŁAW CIEŚLEWSKI, STANISŁAW KIJAS, JAN PAWLIK, IZYDOR PILKIEWICZ i STANISŁAW RODAŃSKI.
W okresie okupacji członkowie Oddziału Krakowskiego SEP wnieśli wkład w tajne nauczanie, ochronę polskiego przemysłu i walkę zbrojną z okupantem.

Oddział Krakowski SEP w latach 1945-1969

W marcu 1946 roku z inicjatywy członków przedwojennego Zarządu odbyło się pierwsze powojenne Walne Zebranie Oddziału liczącego 93 członków, z których większość stanowili pracownicy Zakładów Energetycznych Okręgu Krakowskiego. Od tego momentu datuje się znaczny rozwój i wzrost liczby członków, który ilustrują następujące liczby: 1949r. – 172, 1959r. – 706, 1969r. – 1863 członków.
W pierwszym dziesięcioleciu powojennym do najważniejszych osiągnięć Oddziału należy zaliczyć: prace przy organizacji Oddziału Wojewódzkiego NOT w Krakowie, tworzenie kół zakładowych, pomoc przy organizacji Wyższej Szkoły Inżynierskiej dla pracujących, utworzenie i aktywną pracę Komisji Małej Energetyki oraz pomoc przy ustalaniu lokalizacji stacji nadawczej na wzgórzu Chorągwica i studia telewizyjnego na Krzemionkach.
Szczególnie istotne znaczenie dla rozwoju Oddziału Stowarzyszenia miało wkroczenie SEP na teren zakładów pracy. Już w latach 1951-52 powstało w Oddziale 11 kół zakładowych, a ich liczba systematycznie wzrastała do 20-tu w końcu 1959 roku.
W okresie tym największe zasługi dla rozwoju Oddziału Krakowskiego SEP wnieśli kolejni prezesi Oddziału: WLADYSŁAW PRZYBYŁOWSKI (1946), ADAM BALICKI (1946-1948), JAN DROBOT (1948-1949), JAN ORSKI (1954, 1960-1969), ROMAN ASLER (1951-1953), KAROL CHWAŁA (1954-1959) oraz Koledzy: STANISŁAW DREWNIEWSKI, WACŁAW CIEŚLEWSKI, WACŁAW KIEŁBIK, MICHAŁ KIBIŃSKI, ZYGMUNT POPIELUCH i WŁADYSŁAW STYŚ.
We wrześniu 1956r. Oddział zorganizował w Krakowie IX Walny Zjazd Delegatów SEP, na którym dokonano głębokiej analizy pracy Stowarzyszenia i określono kierunki dalszej działalności.
W końcu lat pięćdziesiątych Oddział Krakowski SEP, podobnie jak inne Oddziały w kraju, przeżywał kryzys organizacyjny. Pod koniec 1959r. liczba kół zakładowych zmalała do dwudziestu, a liczba członków do 706. W wyniku zabiegów organizacyjnych członków Zarządu w 1959r. Oddział Krakowski zyskał pierwszych siedmiu członków zbiorowych, co stanowiło nawiązanie do tradycji z lat międzywojennych. Były to w kolejności zgłoszeń: Zakład Energetyczny Kraków-Teren, Dyrekcja Okręgu Poczty i Telekomunikacji, Krakowska Fabryka Kabli, Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych ELEKTROMONTAŻ, Zakład Budowy Sieci Elektrycznych ELBUD, Krakowskie Zakłady Elektroniczne TELPOD i Elektrownia SKAWINA.
Począwszy od 1960r. następuje dalszy systematyczny rozwój szeregów i rozszerzenie form działalności Oddziału. W tym okresie tworzone są branżowe sekcje naukowo-techniczne.
Na przełomie lat 1961/62 zaczęło działalność pięć Sekcji: Energetyczna, Telekomunikacyjna, Instalacji i Urządzeń Elektrycznych, Trakcji Elektrycznej oraz Techniki Jądrowej. Od 1964r. rozpoczęły działalność Sekcje Energetyki Przemysłowej oraz Elektroniki. Obok narad i odczytów głównym efektem działania Sekcji było organizowanie konferencji. Tylko w latach 1963-1969 odbyło się w Krakowie sześć konferencji o tematyce elektrotechnicznej, z czego dwie o zasięgu międzynarodowym.
W 1963 roku utworzono przy Oddziale terenowy Zespół Rzeczoznawców, którego pracami przez 24 lata kierował Kol. ROMAN ASLER.
Rozpoczęto też działalność w środowisku studenckim, nieprzerwanie od 1965r. organizuje się konkursy na najlepszą pracę dyplomową w zakresie elektryki dla absolwentów Wydziału Elektrotechniki AGH. W latach późniejszych (od 1981r.) konkursem tym objęto również absolwentów Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. W 1966r. rozpoczęto organizację corocznych konkursów na najaktywniejsze Koło SEP.
W końcu 1969r. Oddział Krakowski SEP liczył 1863 członków indywidualnych, 22 członków zbiorowych i 56 kół zakładowych.
W latach sześćdziesiątych wkład w rozwój Oddziału wnieśli zwłaszcza Koledzy: ROMAN ASLER, EDWARD CICHECKI, KAROL CHWAŁA, ERAZM CIOŁCZYK, STANISŁAW DEMBICKI, STANISŁAW DERDA, STEFAN GRUSZCZYŃSKI, APOLINARY KOWALEWSKI, JANUSZ KRZYSZTOFOWICZ, ZBIGNIEW NARTOWSKI, JAN STROJNY i HENRYK ZIEMNICKI.

Tableau:

2006-2010
2010-2014
2014-2018
2018-2022
×

Pliki do pobrania

Aktualizacja tabeli: styczeń 2024
Lp. link opis
1. pobierz Statut SEP
2. pobierz Deklaracja członka zwyczajnego SEP
3. pobierz Zgłoszenie do konkursu na najaktywniejsze Koło SEP
4. pobierz Plan posiedzeń Zarządu SEP 2024
5. pobierz Zaświadczenie od pracodawcy o doświadczeniu zawodowym i stażu pracy.