logo SEP Kraków

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Krakowski

Statut Stowarzyszenia Elektryków Polskich - uchwalony w dniu 22 czerwca 2017 r. w Warszawie

PREAMBUŁA

Stowarzyszenie Elektryków Polskich kontynuuje rozpoczętą pod koniec XIX wieku działalność społeczną elektryków polskich, stymulującą rozwój elektryki na ziemiach polskich i sprzyjającą wykorzystaniu osiągnięć elektryki dla dobra Polski. Na silne tendencje zjednoczeniowe w środowisku elektryków ich organizacje reagowały pozytywnie.
Powstałe w 1919 roku Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich zmieniło w 1928 roku statut oraz nazwę na Stowarzyszenie Elektryków Polskich i stało się ośrodkiem jednoczącym elektryków. Działające mniejsze stowarzyszenia elektryków z własnej inicjatywy rozwiązały się, umożliwiając scalenie działalności i członkostwa. W 1929 roku nastąpiło włączenie do Stowarzyszenia Elektryków Polskich członków Stowarzyszenia Radiotechników Polskich, a w 1939 roku Związku Polskich Inżynierów Elektryków i Stowarzyszenia Teletechników Polskich.
Stowarzyszenie Elektryków Polskich kontynuuje te tradycje i dąży do integracji wysiłków elektryków w służbie Narodowi i w dziele ogólnoludzkiego postępu.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, zwane w skrócie SEP, jest pozarządową organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym działającą na rzecz społeczeństwa oraz swoich członków. SEP stanowi dobrowolne zrzeszenie elektryków wszystkich specjalności oraz osób, których działalność zawodowa wiąże się z szeroko rozumianą elektryką, a także osób prawnych zainteresowanych jego działalnością.

§ 2

 1. Zakres działalności SEP obejmuje: elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne.
 2. SEP prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
 3. Siedzibą SEP i jego zarządu głównego jest miasto stołeczne Warszawa.
 4. Działalność SEP, wszystkich jego władz i organów jest jawna.

§ 3

SEP ma osobowość prawną.

§ 4

 1. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi SEP są oddziały, w których skład wchodzą koła.
 2. Jednostkami organizacyjnymi SEP są: biuro SEP, komitety, sekcje, wydawnictwa, podmioty działalności gospodarczej i inne jednostki specjalistyczne.
 3. Każda jednostka organizacyjna SEP działa na podstawie i zgodnie z niniejszym statutem.

§ 5

 1. SEP opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać za wynagrodzeniem prezesa SEP, a także pracowników, w tym swoich członków.
 2. Zasady wynagradzania prezesa SEP ustala walny zjazd delegatów w regulaminie.
 3. W umowach między SEP a prezesem lub członkiem zarządu oraz w sporach z nimi, stowarzyszenie reprezentuje odpowiednio członek głównej komisji rewizyjnej albo członek komisji rewizyjnej oddziału, wskazany w uchwale właściwego organu.

§ 6

 1. SEP prowadzi działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza na cele statutowe. Działalność gospodarcza jest prowadzona przez stowarzyszenie lub przez powołane w tym celu podmioty.
 2. SEP może być członkiem naukowych, technicznych i gospodarczych organizacji krajowych i zagranicznych.
 3. SEP może być założycielem lub członkiem fundacji realizujących między innymi cele określone w niniejszym statucie.
 4. SEP może tworzyć związki stowarzyszeń lub być ich członkiem.

§ 7

 1. Godłem SEP są stylizowane białe litery SEP na niebieskim tle, zamknięte białym okręgiem. Wzorzec godła jest zamieszczony i opisany w księdze znaku. Godło podlega ochronie prawnej.
 2. SEP posiada sztandar oraz odznakę członkowską.
 3. Za zasługi dla SEP lub szeroko pojętej elektryki mogą być nadawane: godność członka honorowego i godność zasłużonego seniora, odznaki honorowe, medale oraz inne wyróżnienia.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 8

Cele SEP są następujące:

 1. propagowanie wykorzystywania elektryki dla wszechstronnego, zrównoważonego rozwoju Polski, w tym wspomaganie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 2. inicjowanie i popieranie twórczości naukowej i technicznej we wszystkich dziedzinach elektryki oraz w dziedzinach pokrewnych;
 3. popularyzowanie elektryki, jej historii i twórców - szczególnie polskich, dbałość o zabytki techniki, pamięć jej twórców, w tym o ich pomniki i groby;
 4. działanie na rzecz gospodarki energetycznej w zakresie: wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania paliw i energii we wszystkich postaciach oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci;
 5. działanie na rzecz rozwoju systemów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz społeczeństwa informacyjnego;
 6. oddziaływanie na jakość wyrobów, materiałów i usług elektrycznych oraz upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; popularyzacja bezpiecznego i racjonalnego użytkowania wyrobów elektrycznych oraz energii elektrycznej;
 7. działanie na rzecz podnoszenia poziomu zawodowego elektryków poprzez ustawiczne doskonalenie kwalifikacji: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, co oznacza kształtowanie własnego rozwoju oraz odpowiedzialne uczestniczenie w życiu zawodowym i społecznym z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania; kształtowanie etyki zawodowej elektryków;
 8. rozpowszechnianie w społeczeństwie – szczególnie wśród młodzieży - wiedzy specjalistycznej, kultury technicznej i ekologicznej, ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, w tym promowanie poszanowania energii;
 9. integrowanie środowiska elektryków i tworzenie przyjacielskich więzi członków stowarzyszenia;
 10. rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami elektryków;
 11. ochrona zawodu i interesów członków SEP.

§ 9

SEP realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez:

 1. działalność naukowo-techniczną, monitorowanie i rozpatrywanie zagadnień naukowo-technicznych, prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych; preferowanie innowacyjności w zgłaszanych postulatach dotyczących szeroko rozumianej elektryki; publiczne wyrażanie opinii;
 2. reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władz publicznych;
 3. współdziałanie z administracją rządową i samorządową, instytucjami publicznymi, organizacjami zawodowymi oraz społecznymi, izbami i stowarzyszeniami;
 4. wykonywanie zadań zlecanych przez organa administracji publicznej;
 5. inicjowanie ustanawiania, uchylania oraz nowelizacji norm i przepisów z zakresu elektryki, wykonywanie i opiniowanie prac normalizacyjnych oraz dotyczących terminologii elektrycznej;
 6. prowadzenie działalności gospodarczej w szczególności: badania jakości; oceny zgodności; udzielanie rekomendacji i referencji; przyznawanie certyfikatu innowacyjności; rzeczoznawstwo; doradztwo; udzielanie licencji dotyczącej godła SEP; projektowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technicznych, technologii i organizacji pracy; wykonawstwo i realizacje projektów; wydawanie publikacji i czasopism naukowo-technicznych;
 7. oddziaływanie na treść programów i na metody nauczania elektryki, na praktyki i staże zawodowe; prowadzenie akcji stypendialnych;
 8. ułatwianie członkom dostępu do informacji naukowych i technicznych oraz korzystania z nowoczesnych technik informacyjnych;
 9. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, egzaminów; nadawanie uprawnień zawodowych;
 10. prowadzenie szkoleń oraz weryfikowanie: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w ramach wewnętrznego systemu potwierdzania kwalifikacji w SEP przed wydaniem certyfikatów: wykładowcy SEP w dziedzinie wiedzy specjalistycznej oraz weryfikatora, rzeczoznawcy, specjalisty lub asystenta SEP w dziedzinie rzeczoznawstwa;
 11. współdziałanie z Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (FSNT NOT) w weryfikowaniu i opiniowaniu wniosków: czynnych zawodowo inżynierów elektryków o wydanie karty zawodowej inżyniera (Engineering Card), o nadanie tytułu inżyniera europejskiego (EUR ING) i o tytuły FSNT NOT nadawane w ramach jej wewnętrznego systemu potwierdzania kwalifikacji i umiejętności;
 12. uczestniczenie w działaniach na rzecz zintegrowanego systemu kwalifikacji (ZSK);
 13. organizowanie: kongresów, konferencji, seminariów, sympozjów, narad, odczytów, wystaw, konkursów, wycieczek, poradnictwa technicznego i działalności klubowej, działalności kulturalnej oraz w zakresie kultury fizycznej i sportu;
 14. działanie na rzecz rozwoju infrastruktury przyjaznej dla osób niepełnosprawnych;
 15. dbałość o przestrzeganie zasad etycznego postępowania;
 16. promocję zatrudnienia i aktywizację elektryków pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; organizowanie i udzielanie pomocy koleżeńskiej;
 17. podejmowanie działań w przypadku naruszenia interesów zawodowych i materialnych członków SEP;
 18. nadawanie godności, odznak honorowych, medali i wyróżnień oraz zgłaszanie wniosków w sprawie odznaczeń i nagród dla członków SEP.

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

 1. Członkami SEP mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. W SEP wyróżnia się następujące rodzaje członkostwa:
  1. zwyczajne;
  2. honorowe;
  3. wspierające.

§ 11

 1. Członkami zwyczajnymi mogą być:
  1. osoby z wykształceniem wyższym, których specjalność wyuczona lub działalność zawodowa wiąże się z elektryką;
  2. studenci wyższych uczelni o specjalnościach związanych z elektryką;
  3. technicy wszystkich dziedzin elektryki;
  4. absolwenci oraz uczniowie dwóch ostatnich lat średnich szkół zawodowych i słuchacze szkół pomaturalnych o specjalnościach związanych z elektryką;
  5. inne osoby, których osiągnięcia w dziedzinie elektryki lub działalność na rzecz SEP uzasadniają przyjęcie.
 2. Członka zwyczajnego, na podstawie jego pisemnej deklaracji z poparciem dwóch wprowadzających członków SEP, przyjmuje i rejestruje zarząd oddziału, a w przypadku cudzoziemca niemającego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przyjmuje i rejestruje zarząd główny.
 3. Członek zwyczajny ma prawo do:
  1. czynnego i biernego udziału w wyborach do władz SEP;
  2. przynależności do wybranego koła i sekcji, uczestniczenia w działalności klubowej, a także kandydowania do innych jednostek organizacyjnych SEP;
  3. udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach i innych imprezach SEP;
  4. korzystania z pomocy w podwyższaniu kwalifikacji zawodowych, w ochronie praw twórczych i zawodowych, w działalności naukowo-technicznej, w uzyskiwaniu zatrudnienia oraz z ulgowych opłat za usługi służące realizacji celów statutowych SEP;
  5. występowania z wnioskami i postulatami do władz SEP;
  6. ubiegania się o tytuły i certyfikaty wydawane przez SEP i FSNT NOT.
 4. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
  1. przestrzegania postanowień statutu i udziału w realizacji celów SEP;
  2. czynnej działalności w jednostkach organizacyjnych, w których uczestniczy;
  3. przestrzegania zasad etycznego postępowania;
  4. opłacania składki członkowskiej, jeżeli nie jest z niej zwolniony.
 5. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji zgłoszonej przez członka zarządowi oddziału, a w przypadku cudzoziemca niemającego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zarządowi głównemu;
  2. skreślenia z listy członków na mocy uchwały właściwego zarządu podjętej w przypadku zalegania z opłatą składki członkowskiej powyżej 12 miesięcy;
  3. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego.

§ 12

 1. Członkiem honorowym SEP może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla rozwoju elektryki lub SEP, która poddała się „Procedurze wyłaniania kandydatów do godności członka honorowego SEP” i uzyskała jej pozytywny wynik.
 2. Godność członka honorowego SEP nadaje walny zjazd delegatów na wniosek zarządu głównego, w tajnym głosowaniu większością 2/3 liczby głosów.
 3. Członek honorowy ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku opłacania składki członkowskiej.
 4. Członkostwa honorowego może pozbawić walny zjazd delegatów na wniosek głównego sądu koleżeńskiego.

§ 13

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością SEP i wspierająca je materialnie lub organizacyjnie.
 2. Członka wspierającego na podstawie pisemnej deklaracji lub umowy przyjmuje i rejestruje zarząd oddziału.
 3. Członka wspierającego – osobę prawną z zakresu działalności SEP o charakterze ogólnokrajowej infrastruktury lub globalnym, na jego wniosek, przyjmuje i rejestruje zarząd główny. Nie ogranicza to prawa zarządu oddziału SEP do przyjmowania i rejestrowania jako członka wspierającego działających na jego terenie: filii, oddziału lub biura lokalnego takiej osoby prawnej.
 4. Członek wspierający ma prawo do:
  1. udziału przedstawiciela członka wspierającego – osoby prawnej w walnym zgromadzeniu oddziału (WZO) lub walnym zjeździe delegatów (WZD) na zasadach ustalonych odpowiednio przez zarząd oddziału lub zarząd główny;
  2. udziału w imprezach naukowo-technicznych organizowanych przez jednostki SEP;
  3. uzyskania referencji SEP do ofert przetargowych oraz przy zgłaszaniu akcesu do organizacji krajowych i zagranicznych;
  4. korzystania z pomocy SEP w zakresie podwyższania kwalifikacji zawodowych swojego personelu;
  5. korzystania z pomocy SEP w ochronie praw i interesów zawodowych;
  6. korzystania z preferencyjnych warunków reklamowania się w wydawnictwach i na stronie internetowej SEP;
  7. zgłaszania propozycji do programu działania SEP;
  8. delegowania swoich przedstawicieli do udziału w zebraniach jednostek organizacyjnych i jednostek naukowo-technicznych SEP na ich zaproszenie;
  9. używania tytułu „członek wspierający SEP” przy nazwie firmy i w swoich materiałach informacyjnych i marketingowych.
 5. Utrata członkostwa wspierającego następuje na skutek:
  1. rezygnacji zgłoszonej na piśmie właściwemu zarządowi;
  2. skreślenia na mocy uchwały właściwego zarządu w przypadku niewywiązywania się z zobowiązań wymienionych w ust. 1.

Rozdział IV. Władze naczelne i organa

§ 14

 1. Władzami naczelnymi są:
  1. walny zjazd delegatów, zwany w skrócie WZD;
  2. zarząd główny, zwany w skrócie ZG.
 2. Naczelnym organem kontrolnym jest główna komisja rewizyjna, zwana w skrócie GKR.
 3. Naczelnym organem orzekającym w sprawach o naruszenie przez członka SEP postanowień statutu lub zasad etycznego postępowania jest główny sąd koleżeński, zwany w skrócie GSK.
 4. Organami opiniodawczymi są: rada prezesów, zwana w skrócie RP i rada naukowotechniczna, zwana w skrócie RNT.
 5. Organem doradczym i roboczym WZD jest komisja wyborcza, zwana w skrócie KW.
 6. Organami doradczymi i roboczymi ZG są centralne komisje, rady i zespoły, których problematykę i zakres prac określa ZG w ich regulaminach.

Walny zjazd delegatów
§ 15

 1. WZD jest najwyższą władzą w SEP.
 2. WZD może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 3. W WZD biorą udział z głosem stanowiącym członkowie honorowi SEP i wybrani według ustaleń ZG delegaci oddziałów oraz na zasadach ustalonych przez ZG z głosem stanowiącym lub doradczym przedstawiciele członków wspierających – osób prawnych. Liczba przedstawicieli członków wspierających z głosem stanowiącym nie może przekraczać 10% ogólnej liczby osób z głosem stanowiącym na WZD.
 4. W WZD biorą udział z głosem doradczym członkowie: ZG, GKR, GSK i KW, przewodniczący komitetów, przewodniczący centralnych kolegiów sekcji, dyrektorzy podmiotów działalności gospodarczej, redaktorzy naczelni ogólnokrajowych czasopism SEP oraz goście zaproszeni przez ZG.

§ 16

 1. Zwyczajny WZD jest zwoływany przez ZG w II kwartale ostatniego roku kalendarzowego kadencji władz naczelnych.
 2. ZG zawiadamia osoby z głosem stanowiącym na WZD o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 4 tygodnie przed datą WZD.
 3. Do kompetencji WZD należy:
  1. uchwalanie kierunków działalności SEP;
  2. rozpatrywanie sprawozdania ZG z działalności SEP, w tym z działalności własnej ZG oraz sprawozdań: GKR, GSK i KW;
  3. ocena działalności SEP i rozpatrzenie wniosku GKR w sprawie absolutorium dla zarządu głównego;
  4. wybór prezesa SEP oraz członków: ZG, GKR, GSK i KW;
  5. uchwalanie zasad etycznego postępowania członków SEP;
  6. uchwalanie regulaminów: WZD, ZG, GKR, sądów koleżeńskich obu instancji, KW, rady prezesów i rady naukowo-technicznej;
  7. uchwalanie regulaminu wynagradzania członków ZG i ZO;
  8. uchwalanie „Procedury wyłaniania kandydatów do godności członka honorowego SEP”;
  9. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego SEP;
  10. uchwalanie regulaminu nadawania godności zasłużonego seniora SEP;
  11. rozpatrywanie zaskarżonych uchwał ZG;
  12. podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu się SEP.

§ 17

 1. Nadzwyczajny WZD, zwany w skrócie NWZD, jest zwoływany przez ZG z inicjatywy własnej, na wniosek GKR, rady prezesów lub co najmniej 1/2 liczby osób z głosem stanowiącym.
 2. Wniosek o zwołanie NWZD należy złożyć zarządowi głównemu na piśmie, podając proponowany porządek obrad.
 3. ZG jest zobowiązany zwołać NWZD w okresie nie dłuższym niż 8 tygodni od dnia otrzymania wniosku.
 4. NWZD obraduje nad sprawami, dla których został zwołany, chyba że większością co najmniej 2/3 liczby głosów, przy obecności co najmniej 1/2 liczby osób z głosem stanowiącym, włączy inne sprawy do porządku obrad.

Zarząd główny
§ 18

 1. Zarząd główny kieruje działalnością SEP w okresie między walnymi zjazdami delegatów zgodnie ze statutem SEP, uchwałami WZD i regulaminem ZG.
 2. W skład ZG wchodzą prezes SEP i nie więcej niż 15 członków.
 3. Na wniosek prezesa SEP zarząd główny wybiera ze swego grona wiceprezesów SEP, skarbnika SEP i sekretarza ZG SEP.
 4. ZG spośród swoich członków może utworzyć prezydium oraz określić jego skład i kompetencje. Podejmowanie decyzji przez prezydium, niewymagających uchwały ZG, może dotyczyć spraw wyszczególnionych w ust. 5 pkt: 1, 8, 12 i 13 oraz innych określanych każdorazowo w uchwałach ZG.
 5. Do obowiązków i kompetencji zarządu głównego należy:
  1. zarządzanie majątkiem oraz tworzenie i likwidowanie funduszy SEP;
  2. uchwalanie zasad gospodarki finansowej i działalności gospodarczej;
  3. uchwalanie jeden raz w kadencji wysokości składki członka zwyczajnego, zasad jej opłacania i podziału, a także wysokości odpisu od przychodów oddziałów na rzecz budżetu centralnego;
  4. uchwalanie rocznych planów działalności i budżetów;
  5. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności SEP;
  6. powoływanie i rozwiązywanie: oddziałów, komitetów, centralnych kolegiów sekcji, centralnych komisji i zespołów, podmiotów działalności gospodarczej, wydawnictw oraz innych jednostek organizacyjnych podległych ZG;
  7. powoływanie i odwoływanie: przewodniczących i członków centralnych komisji i zespołów, przewodniczących i członków rad nadzorczych, dyrektorów podmiotów działalności gospodarczej, dyrektorów wydawnictw i naczelnych redaktorów czasopism SEP;
  8. ustalanie regulaminów: biura SEP, centralnych komisji i zespołów, podmiotów działalności gospodarczej, nadawania odznak honorowych, medali i innych wyróżnień oraz zatwierdzanie regulaminów: komitetów, centralnych kolegiów sekcji i innych regulaminów ogólnostowarzyszeniowych;
  9. podejmowanie uchwał w sprawach:
   a) członkostwa SEP w organizacjach naukowych, technicznych i gospodarczych oraz wyboru przedstawicieli SEP do tych organizacji;
   b) ustanawiania i likwidacji fundacji oraz tworzenia spółek prawa handlowego;
   c) tworzenia związków stowarzyszeń lub przystępowania do nich;
   d) uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego i dostosowania SEP do wymagań obowiązujących w takiej organizacji;
  10. występowanie do WZD o nadanie godności członka honorowego SEP;
  11. nadawanie godności zasłużonego seniora, odznak honorowych, medali i innych wyróżnień;
  12. występowanie z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych i innych;
  13. podejmowanie uchwał w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz SEP.
 6. Uchwały w sprawach wymienionych w ust. 5 pkt: 2, 3, 4 i 10 są podejmowane przez ZG po uzyskaniu opinii rady prezesów. Opinie RP wymienione w pkt.: 3 i 10 są dla ZG wiążące.

§ 19

 1. Prezes SEP kieruje działalnością ZG i jego prezydium, a w okresach pomiędzy posiedzeniami tych gremiów, stosownie do przysługujących mu uprawnień, podejmuje niewymagające uchwały ZG decyzje w zakresie zwykłego zarządu.
 2. Prezes SEP lub z jego upoważnienia wiceprezesi i inne osoby reprezentują SEP.

Główna komisja rewizyjna
§ 20

 1. W skład GKR wchodzi nie więcej niż 9 członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 2. Do obowiązków i kompetencji GKR należy:
  1. dokonywanie okresowych kontroli działalności merytorycznej i finansowej ZG, jednostek organizacyjnych SEP, a na podstawie porozumienia ZG z GKR dokonywanie kontroli terenowych jednostek organizacyjnych w zakresie zgodności ich działania z przepisami prawa, statutem i uchwałami WZD;
  2. ocena rocznych sprawozdań finansowych SEP i uchwał dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, ocena działalności i sprawozdań ZG oraz pracy poszczególnych członków ZG;
  3. coroczne, pisemne lub drogą elektroniczną, przedstawianie wyników ocen, o których mowa w pkt. 2, zarządowi głównemu i informowanie o nich osób z głosem stanowiącym na WZD;
  4. składanie sprawozdań na WZD i zgłaszanie wniosku w sprawie absolutorium dla ZG; GKR ma prawo odmiennie wnioskować w sprawie absolutorium w odniesieniu do wskazanych przez nią członków ZG;
  5. wnioskowanie o zwołanie NWZD oraz w sprawie zmian statutu.

Główny sąd koleżeński
§ 21

 1. W skład GSK wchodzi 7 członków, którzy ze swego grona wybierają przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 2. GSK orzeka, jako sąd drugiej instancji, w przedmiocie odwołań od orzeczeń sądów koleżeńskich oddziałów; orzeczenia te są prawomocne.
 3. Regulamin sądów koleżeńskich obu instancji określa: zadania i organizację pracy, właściwość sądów, procedury postępowania, terminy, sankcje oraz tryb wnoszenia i rozpatrywania odwołań od orzeczeń zgodnie z zasadą dwuinstancyjności.

Rada prezesów
§ 22

 1. W skład rady prezesów wchodzą: prezes SEP i prezesi oddziałów.
 2. Do kompetencji rady prezesów należy:
  1. wydawanie dla ZG opinii w sprawach wymienionych w § 18 ust. 6;
  2. opiniowanie spraw ujętych w regulaminie rady prezesów;
  3. wybór dziekana RP zgodnie z postanowieniami regulaminu RP, który określa również jego obowiązki i uprawnienia;
  4. wnioskowanie do ZG o zwołanie NWZD większością 2/3 składu rady prezesów.
 3. Posiedzenia rady prezesów odbywają się co najmniej dwa razy w roku.
 4. Obradom rady prezesów przewodniczy prezes SEP.

Komisja wyborcza
§ 23

 1. Komisja wyborcza wybierana przez WZD działa w okresie kadencji, jest autonomiczna i podlega wyłącznie WZD.
 2. Komisja wyborcza składa się z 9 członków SEP reprezentujących: oddziały, komitety, centralne kolegia sekcji oraz członków honorowych. Członkiem komisji wyborczej może być osoba o dużym autorytecie i obdarzona zaufaniem ogółu członków SEP.
 3. Zadaniem komisji wyborczej jest inicjowanie i zbieranie zgłoszeń kandydatów do naczelnych władz i organów wybieranych przez WZD oraz przedstawianie kandydatów podczas WZD.
 4. Szczegółowe zasady organizacji i działania komisji wyborczej określa regulamin uchwalony przez WZD.

Biuro SEP i sekretarz generalny
§ 24

 1. Biuro SEP jest jednostką organizacyjną obsługującą działalność stowarzyszenia. Biurem SEP kieruje sekretarz generalny.
 2. Sekretarzem generalnym może być tylko członek SEP.
 3. Sekretarza generalnego, na wniosek prezesa SEP, powołuje zarząd główny uchwałą podejmowaną w tajnym głosowaniu. Umowę z sekretarzem generalnym podpisuje prezes SEP, który jest jego przełożonym.
 4. Sekretarz generalny powołany spośród członków władz i organów SEP z wyboru, zawiesza w nich udział na okres pełnienia tej funkcji.
 5. Sekretarz generalny może być w każdym czasie odwołany uchwałą ZG podejmowaną w tajnym głosowaniu.

Rozdział V. Oddziały i koła

§ 25

 1. Oddział jest powoływany na podstawie uchwały ZG, która określa jego siedzibę, nazwę oraz teren i zakres działania.
 2. Do powołania oddziału jest wymagane:
  1. zgrupowanie co najmniej 100 członków;
  2. zapewnienie samofinansowania działalności.
 3. Oddział może uzyskać osobowość prawną po uzyskaniu pozytywnej opinii zarządu głównego, po podjęciu uchwały walnego zgromadzenia oddziału i po podpisaniu porozumienia pomiędzy zarządem głównym i zarządem oddziału, o którym mowa w § 45 ust. 5.
 4. Wniosek do właściwego sądu o rejestrację oddziału ubiegającego się o osobowość prawną, po spełnieniu warunków określonych w ust. 3, składa zarząd główny.
 5. W oddziale działają:
  1. koła;
  2. sekcje, komisje, kluby, wydawnictwa i redakcje;
  3. ośrodki rzeczoznawstwa, szkoleniowe i jednostki działalności gospodarczej.
 6. Oddziały mające i niemające osobowości prawnej realizują cele i zadania określone statutem i uchwałami władz SEP.
 7. Oddziały mające osobowość prawną samodzielnie i na własną odpowiedzialność prowadzą działalność finansową i gospodarczą.
 8. Oddział może być rozwiązany na podstawie uchwały zarządu głównego, na wniosek władz oddziału lub bez wniosku w każdym z niżej wymienionych przypadków:
  1. zaprzestania działalności;
  2. utraty zdolności samofinansowania;
  3. rażącego naruszania przepisów prawa lub statutu SEP albo uporczywego prowadzenia działalności rażąco niezgodnej z uchwałami WZD i zarządu głównego.
 9. Zarząd główny, przed podjęciem uchwały o rozwiązaniu oddziału, ma obowiązek wcześniejszego pisemnego wezwania oddziału do podjęcia działań naprawczych w wyznaczonym terminie, pod rygorem powołania zarządu komisarycznego lub rozwiązania oddziału. ZG może powołać zarząd komisaryczny w oddziale na okres nieprzekraczający 24 miesięcy.
 10. W uchwale dotyczącej powołania zarządu komisarycznego zarząd główny wskazuje sposób reprezentacji oddziału. W przypadku oddziału mającego osobowość prawną ZG składa wniosek o wpis zarządu komisarycznego do KRS oraz zawiadamia właściwy organ nadzorujący. W uchwale dotyczącej rozwiązania i likwidacji oddziału, zarząd główny wyznacza likwidatora oraz określa jego obowiązki.
 11. Przy prowadzeniu likwidacji oddziału mającego osobowość prawną zarząd główny zawiadamia sąd o wszczęciu likwidacji. SEP wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki oddziału oraz przejmuje pozostały po jego likwidacji majątek. Po zakończeniu likwidacji zarząd główny zgłasza sądowi wniosek o wykreślenie oddziału z KRS.
 12. Koła i członkowie rozwiązanego oddziału mogą przechodzić do innych oddziałów.

§ 26

 1. Władzami i organami oddziału są:
  1. walne zgromadzenie członków oddziału, zwane w skrócie WZO;
  2. zarząd oddziału, zwany w skrócie ZO;
  3. organem kontrolnym jest komisja rewizyjna oddziału, zwana w skrócie KRO;
  4. organem orzekającym w sprawach o naruszenie postanowień statutu lub zasad etycznego postępowania jest sąd koleżeński oddziału, zwany w skrócie SKO;
  5. organami doradczymi i roboczymi ZO są oddziałowe komisje, których problematykę i zakres prac określa ZO.
 2. W oddziałach i kołach grupujących co najmniej 100 członków – walne zgromadzenie członków może być zastąpione walnym zgromadzeniem delegatów.
 3. Oddział, w którym zwołano walne zgromadzenie delegatów oddziału i w skład którego wchodzi co najmniej 10 kół, może utworzyć komisję wyborczą oddziału (KWO), jako organ doradczy i roboczy WZO. Przy tworzeniu komisji i jej działalności mają zastosowanie odpowiednio postanowienia zawarte w § 23 statutu.

Walne zgromadzenie oddziału
§ 27

 1. Najwyższą władzą oddziału jest WZO.
 2. WZO może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. W WZO biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym wszyscy członkowie oddziału i na zasadach ustalonych przez ZO z głosem stanowiącym albo doradczym przedstawiciele członków wspierających – osób prawnych
   lub
  2. z głosem stanowiącym członkowie honorowi z oddziału i wybrani według ustaleń ZO delegaci kół oraz na zasadach ustalonych przez ZO z głosem stanowiącym lub doradczym przedstawiciele członków wspierających – osób prawnych. Liczba przedstawicieli członków wspierających z głosem stanowiącym nie może przekraczać 10% ogólnej liczby osób z głosem stanowiącym na WZO.
 4. W WZO zwołanym jako walne zgromadzenie delegatów biorą udział z głosem doradczym członkowie: ZO, KRO i SKO, przewodniczący sekcji oddziałowych i innych jednostek organizacyjnych oddziału, zasłużeni seniorzy SEP z oddziału oraz goście zaproszeni przez ZO.

§ 28

 1. Zwyczajne WZO jest zwoływane przez zarząd oddziału nie później niż na 3 miesiące przed WZD.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad WZO zarząd oddziału zawiadamia osoby z głosem stanowiącym co najmniej na 14 dni przed terminem WZO.
 3. Do kompetencji WZO należy:
  1. uchwalanie kierunków działalności oddziału;
  2. rozpatrywanie sprawozdań ZO z działalności oddziału, w tym z działalności własnej ZO oraz sprawozdań KRO i SKO;
  3. ocena działalności oddziału i rozpatrzenie wniosku KRO w sprawie absolutorium dla ZO;
  4. wybór prezesa oddziału oraz członków: ZO, KRO, SKO i KWO;
  5. wybór delegatów na WZD;
  6. uchwalanie regulaminów: WZO, ZO, KRO i KWO;
  7. rozpatrywanie zaskarżonych uchwał zarządu oddziału;
  8. ustanawianie oddziałowych wyróżnień;
  9. podejmowanie uchwały w sprawie uzyskania osobowości prawnej;
  10. podejmowanie uchwały dotyczącej wniosku o rozwiązanie oddziału.

§ 29

 1. Nadzwyczajne WZO, zwane w skrócie NWZO, jest zwoływane przez ZO z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek: ZG, KRO lub co najmniej 1/2 liczby osób z głosem stanowiącym.
 2. Pisemny wniosek o zwołanie NWZO powinien zawierać proponowany porządek obrad.
 3. ZO jest zobowiązany zwołać NWZO w ciągu 8 tygodni, licząc od dnia otrzymania wniosku.
 4. NWZO obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. Włączenie innych spraw do porządku obrad wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby osób z głosem stanowiącym.

Zarząd oddziału
§ 30

 1. W skład ZO wchodzą prezes oddziału i nie więcej niż 15 członków.
 2. Na wniosek prezesa oddziału zarząd wybiera ze swego grona wiceprezesów oddziału, skarbnika oddziału i sekretarza oddziału.
 3. ZO może utworzyć prezydium oraz określić jego skład i kompetencje.
 4. Do obowiązków i kompetencji ZO należy:
  1. kierowanie działalnością oddziału zgodnie ze statutem, uchwałami WZD, ZG i WZO oraz realizowanie wspólnej z ZG polityki w zakresie celów statutowych;
  2. uchwalanie zakresu i form działalności gospodarczej oraz zasad finansowania działalności oddziału;
  3. zwykły zarząd majątkiem i nadzorowanie działalności gospodarczej oddziału;
  4. uchwalanie rocznych planów działalności i budżetów oddziału oraz przyjmowanie rocznych sprawozdań finansowych, a w oddziałach mających osobowość prawną również ich zatwierdzanie;
  5. zatwierdzanie regulaminów oddziału innych niż wymienione w § 28 ust.3 pkt 6;
  6. ustalanie struktury organizacyjnej oddziału, zakresu działalności oddziałowych jednostek organizacyjnych oraz ich powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie;
  7. przyjmowanie i wykreślanie członków oraz ewidencjonowanie i rozwiązywanie kół;
  8. powoływanie i rozwiązywanie oddziałowych sekcji naukowo-technicznych oraz wydawnictw; powoływanie i odwoływanie przewodniczących i członków komisji oddziałowych, redaktorów oddziałowych wydawnictw, kierowników ośrodków: rzeczoznawstwa i szkoleniowych, klubów i jednostek specjalistycznych oraz nadzorowanie ich działalności;
  9. zgłaszanie przedstawicieli oddziału do centralnych jednostek organizacyjnych;
  10. wnioskowanie o nadanie godności, odznak, medali i wyróżnień oraz odznaczeń;
  11. nadawanie oddziałowych wyróżnień;
  12. podejmowanie uchwał w sprawie przynależności do regionalnych i lokalnych organizacji naukowych, technicznych i gospodarczych oraz zgłaszanie przedstawicieli oddziału do tych organizacji.

§ 31

 1. Prezes oddziału kieruje pracami zarządu oddziału i jego prezydium, a w okresach pomiędzy posiedzeniami podejmuje decyzje dotyczące spraw wyszczególnionych w § 30 ust. 4 pkt 1 oraz innych, stosownie do uprawnień każdorazowo określanych w uchwałach ZO.
 2. Prezes oddziału lub z jego upoważnienia wiceprezesi oddziału i inne osoby reprezentują oddział.

Komisja rewizyjna oddziału
§ 32

 1. W skład KRO wchodzi nie więcej niż 5 członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 2. Do obowiązków i kompetencji KRO należy:
 3. dokonywanie okresowych kontroli działalności ZO i wszystkich jednostek organizacyjnych oddziału w zakresie zgodności ich działania z przepisami prawa, ze statutem SEP, uchwałami: WZD, ZG i WZO;
 4. ocena rocznych sprawozdań finansowych oddziału i uchwał dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, ocena działalności i sprawozdania ZO oraz pracy poszczególnych członków ZO;
 5. coroczne, pisemne przedstawianie wyników tych ocen zarządowi oddziału i ich udostępnianie pisemne lub drogą elektroniczną osobom z głosem stanowiącym na WZO;
 6. składanie sprawozdań na WZO i zgłaszanie wniosków w sprawie absolutorium dla ZO; KRO ma prawo odmiennie wnioskować w sprawie absolutorium w odniesieniu do wskazanych przez nią członków ZO;
 7. wnioskowanie do ZO o zwołanie NWZO.

Sąd koleżeński oddziału
§ 33

 1. W skład SKO wchodzi nie więcej niż 5 członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 2. SKO w pierwszej instancji rozpatruje na wniosek: zainteresowanej osoby, ZO lub ZG sprawy o naruszenie przez członka oddziału postanowień statutu SEP lub zasad etycznego postępowania członków SEP.

Koło
§ 34

 1. Do zorganizowania koła jest wymagana inicjatywa co najmniej 6 członków SEP.
 2. Uprawomocnienie działalności koła wymaga jego zarejestrowania przez ZO.
 3. Koło może być rozwiązane na podstawie uchwały ZO na wniosek zarządu koła lub po stwierdzeniu zaprzestania działalności.

§ 35

Władzami i organami koła są:

 1. walne zebranie członków lub delegatów koła, zwane w skrócie WZK;
 2. zarząd koła;
 3. organem kontrolnym jest komisja rewizyjna koła, obligatoryjna w kołach liczących więcej niż 50 członków.

§ 36

 1. Najwyższą władzą koła jest WZK.
 2. W WZK biorą udział z głosem stanowiącym:
  1. wszyscy członkowie koła
   lub
  2. członkowie honorowi i zasłużeni seniorzy należący do koła oraz delegaci członków koła.
 3. W WZK zwołanym jako walne zebranie delegatów biorą udział z głosem doradczym członkowie zarządu i komisji rewizyjnej, członkowie wspierający (osoby fizyczne) lub ich przedstawiciele oraz zaproszeni goście.

§ 37

 1. WZK jest zwoływane przez zarząd koła z własnej inicjatywy albo z inicjatywy zarządu oddziału, na wniosek komisji rewizyjnej koła lub na wniosek co najmniej 1/2 liczby członków koła.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad WZK zarząd koła zawiadamia osoby z głosem stanowiącym oraz ZO co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 3. Do kompetencji WZK należy:
  1. uchwalanie kierunków działalności koła;
  2. rozpatrywanie sprawozdania zarządu z działalności koła i sprawozdania komisji rewizyjnej koła;
  3. udzielanie absolutorium zarządowi koła;
  4. wybór prezesa i członków zarządu koła;
  5. wybór komisji rewizyjnej koła;
  6. wybór delegatów na walne zgromadzenie oddziału;
  7. uchwalanie regulaminu koła.

§ 38

 1. W skład zarządu koła wchodzi co najmniej 3 członków, w tym prezes koła, skarbnik koła i sekretarz koła.
 2. Do obowiązków i kompetencji zarządu koła należy:
  1. kierowanie działalnością koła zgodnie ze statutem, regulaminem koła oraz uchwałami: WZK, ZO, WZO, ZG i WZD;
  2. zarządzanie środkami finansowymi koła zgodnie z zasadami finansowania działalności uchwalonymi przez zarząd oddziału oraz zatwierdzonym planem pracy i preliminarzem wydatków;
  3. wnioskowanie w sprawie nadawania odznak, medali i wyróżnień.

§ 39

 1. Prezes koła kieruje pracami zarządu i działalnością koła.
 2. Prezes koła lub z jego upoważnienia inne osoby reprezentują koło.

§ 40

 1. W skład komisji rewizyjnej koła wchodzi co najmniej 3 członków, którzy ze swego grona wybierają przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 2. Komisja rewizyjna koła okresowo kontroluje oraz corocznie ocenia działalność zarządu koła i ocenę przedstawia WZK.
 3. W kołach, w których nie ma komisji rewizyjnej jej funkcję spełnia WZK.

Rozdział VI. Jednostki naukowo-techniczne i rada naukowo-techniczna

§ 41

 1. Działalność o charakterze naukowo-technicznym jest prowadzona w: komitetach, sekcjach oddziałowych, podmiotach działalności gospodarczej, wydawnictwach i innych powołanych w tym celu jednostkach specjalistycznych.
 2. W celu współpracy sekcji oddziałowych zarząd główny może powołać centralne kolegium sekcji. W skład centralnego kolegium sekcji wchodzą przewodniczący i przedstawiciele sekcji oddziałowych, którzy ze swego składu wybierają przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza centralnego kolegium sekcji.
 3. Komitety, centralne kolegia sekcji, podmioty działalności gospodarczej, wydawnictwa, a w ich ramach redakcje i rady naukowe czasopism oraz inne jednostki specjalistyczne powołuje i rozwiązuje ZG, natomiast sekcje oddziałowe, ośrodki rzeczoznawstwa i inne jednostki specjalistyczne w oddziałach powołują i rozwiązują zarządy oddziałów.
 4. Komitety i centralne kolegia sekcji pełnią funkcję wiodącą w swojej dziedzinie. Mogą współpracować z innymi stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, zainteresowanymi instytucjami oraz agendami rządowymi i samorządowymi.
 5. Komitety, centralne kolegia sekcji, sekcje oddziałowe, podmioty działalności gospodarczej i inne jednostki specjalistyczne działają na podstawie opracowanych przez nie regulaminów, zatwierdzanych odpowiednio przez ZG lub ZO.
 6. Przewodniczący komitetów, centralnych kolegiów sekcji i prezes SEP tworzą radę naukowo-techniczną stowarzyszenia, której przewodniczy prezes SEP.
 7. Władze jednostek naukowo-technicznych zobowiązane są do przedkładania planów i budżetów oraz składania rocznych sprawozdań ze swojej działalności odpowiednio ZG lub ZO.

§ 42

 1. Komitety grupują powołanych imiennie specjalistów członków SEP i specjalistów niebędących członkami SEP, deklarujących wolę pracy w komitecie. Przy organizowaniu komitetu zarząd główny powołuje imiennie jego pierwszy skład osobowy.
 2. Celem działalności komitetów jest wykonywanie zadań o charakterze naukowotechnicznym związanych z rozwojem różnych dziedzin elektryki oraz dziedzin pokrewnych.
 3. Komitetem kieruje przewodniczący oraz prezydium wybrane na zebraniu komitetu.
 4. Komitety, które są członkami organizacji międzynarodowych i reprezentują SEP noszą nazwę polskich komitetów.
 5. Komitet, w uzgodnieniu z ZG, może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie lub poprzez wskazany przez ZG podmiot działalności gospodarczej, biuro SEP albo oddział.

§ 43

 1. Sekcje oddziałowe grupują:
  1. członków SEP z tej samej dziedziny elektryki lub o podobnych zainteresowaniach, którzy zgłosili przynależność do sekcji;
  2. koła na podstawie decyzji podjętych przez ich zarządy.
 2. Celem działalności sekcji oddziałowej jest upowszechnianie wiedzy, nowych rozwiązań i osiągnięć oraz opiniowanie przepisów i dokumentów związanych z daną dziedziną elektryki, a także wspieranie działalności stowarzyszenia w zakresie zainteresowania i kompetencji grup środowiskowych członków SEP.
 3. Sekcją kieruje oddziałowe kolegium sekcji wybrane na zebraniu sprawozdawczowyborczym sekcji.

§ 44

 1. Podmioty działalności gospodarczej, wydawnictwa i inne jednostki specjalistyczne prowadzą i upowszechniają działalność o charakterze naukowo-technicznym oraz świadczą odpłatnie usługi w tym zakresie.
 2. Dyrektorów i rady nadzorcze podmiotów działalności gospodarczej powołuje zarząd odpowiedniego szczebla.
 3. Redaktorów naczelnych czasopism i dyrektorów jednostek specjalistycznych powołuje zarząd odpowiedniego szczebla.

Rozdział VII. Majątek i zaciąganie zobowiązań majątkowych

§ 45

 1. Majątek SEP, w tym majątek oddziałów mających osobowość prawną, stanowią: nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne, papiery wartościowe oraz wartości niematerialne i prawne.
 2. Majątek powstaje z:
  1. składek członkowskich;
  2. dochodów z majątku;
  3. darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji, udziałów i lokat;
  4. wpływów z działalności statutowej i gospodarczej;
  5. ofiarności publicznej i sponsoringu,
  6. udziałów SEP w majątku wspólnym w innych organizacjach.
 3. Majątek służy wyłącznie do realizacji celów statutowych.
 4. Majątek stanowi wspólną i niepodzielną własność SEP.
 5. Oddział, który uzyskał osobowość prawną, na mocy porozumienia z zarządem głównym zatrzymuje na własność użytkowany majątek powstały staraniem oddziału. W przypadku rozwiązania oddziału cały majątek po pokryciu zobowiązań oddziału pozostaje w SEP.

§ 46

 1. Majątkiem SEP zarządza zarząd główny, a majątkiem oddziałów i podmiotów działalności gospodarczej mających osobowość prawną ich zarządy. ZG na mocy uchwały może powierzyć biuru SEP oraz oddziałom, komitetom i podmiotom działalności gospodarczej niemającym osobowości prawnej wykonywanie funkcji zwykłego zarządu użytkowanymi częściami majątku.
 2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i finansowych są uprawnieni działający wspólnie prezes SEP i skarbnik SEP, a także w akceptowanym przez ZG zakresie upełnomocnione przez nich do wspólnego działania osoby, w tym: sekretarz generalny i główny księgowy SEP, prezesi oddziałów i skarbnicy oddziałów niemających osobowości prawnej, przewodniczący i skarbnicy komitetów, dyrektorzy i główni księgowi podmiotów działalności gospodarczej niemających osobowości prawnej.
 3. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oddziałów, które uzyskały osobowość prawną, są uprawnieni łącznie prezes oddziału i skarbnik oddziału oraz w akceptowanym przez ZO zakresie upełnomocnione przez nich osoby.
 4. Dla prawidłowego gospodarowania środkami finansowymi wszystkie oddziały i jednostki organizacyjne prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą zobowiązane są do opracowywania rocznych budżetów, a biuro SEP do opracowania budżetu centralnego.
 5. Przy opracowywaniu i uchwalaniu budżetów należy uwzględniać odpowiednio postanowienia zawarte w: § 18 ust. 5 pkt: 2, 3 i 4, § 30 ust. 4 pkt: 2 i 4 oraz § 45 statutu.

Rozdział VIII. Zasady ordynacji wyborczej, głosowań i podejmowania uchwał

§ 47

 1. Kadencja władz i organów wybieralnych SEP wszystkich szczebli trwa cztery lata. Kadencja może zostać skrócona uchwałą zwołanego w tym celu NWZD, NWZO lub WZK. W tym przypadku nowo wybrane składy władz i organów są wybierane tylko na okres do końca czteroletniej kadencji.
 2. Nieudzielenie absolutorium członkowi zarządu skraca jego kadencję z dniem podjęcia takiej uchwały oraz pozbawia prawa do kandydowania w najbliższych wyborach.
 3. Funkcje: prezesa SEP, prezesa oddziału, przewodniczącego GKR i przewodniczącego KRO mogą być pełnione nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. Ponowny wybór na te funkcje jest możliwy po okresie przerwy co najmniej jednej kadencji.
 4. Funkcja członka zarządu głównego i członka zarządu oddziału nie może być łączona z funkcją członka głównej komisji rewizyjnej lub komisji rewizyjnej oddziału oraz sądów koleżeńskich obu instancji. Członkowie komisji rewizyjnych nie mogą być w związkach rodzinnych lub podległości służbowej z członkami kontrolowanych zarządów.
 5. Wybory delegatów, członków władz i organów, komisji wyborczych oraz głosowania o nadanie godności członka honorowego i zasłużonego seniora są tajne.
 6. Wybory w: kołach, sekcjach oddziałowych, centralnych kolegiach sekcji i komitetach mogą być jawne, o ile wyrażą na to zgodę wszyscy uczestnicy zebrania.

§ 48

 1. Obrady wszystkich władz i organów są prawomocne do podejmowania uchwał oraz dokonywania wyborów przy obecności co najmniej 1/2 liczby osób z głosem stanowiącym. Obrady WZD, WZO, WZK w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę obecnych.
 2. Uchwały i decyzje wszystkich władz oraz organów są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba że inne postanowienia statutu stanowią inaczej. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos prowadzącego obrady.
 3. Uchwały i decyzje władz i organów mogą być głosowane przy użyciu środków technicznych zapewniających prawidłowość głosowania.

§ 49

 1. Liczbę delegatów na WZO ustala zarząd oddziału proporcjonalnie do liczby członków zarejestrowanych w kołach na koniec roku kalendarzowego poprzedzającego WZO.
 2. Liczbę delegatów wybieranych przez oddziały na WZD ustala zarząd główny proporcjonalnie do liczby członków zarejestrowanych w oddziałach na koniec roku kalendarzowego poprzedzającego WZD.
 3. Mandat delegata trwa do czasu stwierdzenia wybrania delegata na następną kadencję.

§ 50

 1. Liczbę członków wybieranych władz i organów właściwego szczebla ustalają odpowiednio WZK, WZO i WZD, uwzględniając zapisy: § 18 ust. 2, § 20 ust. 1, § 30 ust. 1, § 32 ust. 1, § 33 ust. 1, § 38 ust. 1 i § 40 ust. 1.
 2. Kandydatów do władz i organów odpowiedniego szczebla mogą zgłaszać do komisji wyborczych:
  1. członkowie kół i oddziałów organizujących walne zebrania lub zgromadzenia swoich członków;
  2. delegaci na: WZK, WZO i WZD oraz członkowie honorowi;
  3. zarządy;
  4. komisje rewizyjne spośród członków ustępujących władz i organów;
  5. komisje wyborcze;
  6. prezydia komitetów i centralne kolegia sekcji.
 3. Kandydatami do władz i organów mogą być zwyczajni i honorowi członkowie SEP, którzy mają bierne prawo wyborcze. Kandydat jest zobowiązany do złożenia pisemnej deklaracji zaangażowania i zgody na pełnienie proponowanej funkcji.
 4. Jeżeli w wyniku działań KW liczba kandydatów zgłaszanych do wyboru nie będzie większa od liczby miejsc w organie wybieralnym, osoby z głosem stanowiącym mają prawo podczas obrad WZD albo WZO zgłosić dodatkowych kandydatów, w trybie ustalonym w regulaminie WZD albo WZO.

§ 51

 1. W wyniku wyborów prezesem SEP, prezesem oddziału lub prezesem koła zostaje kandydat, który uzyska ponad 1/2 oddanych ważnych głosów.
 2. Jeżeli w pierwszym głosowaniu na prezesa żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej w ust. 1 liczby głosów, odbywa się druga tura głosowania na dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Prezesem SEP, prezesem oddziału albo prezesem koła zostaje wybrany kandydat, który uzyska większą liczbę głosów, a przy równej liczbie głosów kandydat o dłuższym stażu członkowskim.
 3. Członkami: zarządu, komisji rewizyjnej, sądu koleżeńskiego i komisji wyborczej zostają kandydaci, którzy w wyborach otrzymali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku uzyskania przez kandydatów na miejscach mandatowych równej liczby głosów, o wyborze decyduje dłuższy staż członkowski.
 4. Wybrany prezes koła uzyskuje jednocześnie mandat delegata na WZO, a prezes oddziału mandat delegata na WZD. Mandat prezesa mieści się w ogólnej liczbie delegatów oddziału lub koła.

§ 52

 1. W przypadku rezygnacji, niemożności pełnienia funkcji lub odwołania członka wybranej władzy i organu wybieralnego oraz delegata na WZD, WZO albo WZK, na jego miejsce wchodzi następny kandydat z listy wyborczej w kolejności uzyskanej liczby głosów.
 2. Prawo odwoływania osób wybranych do pełnienia określonych funkcji przysługuje temu organowi, który dokonał ich wyboru.
 3. W przypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia funkcji prezesa: koła, oddziału lub SEP należy dokonać nowego wyboru prezesa na nadzwyczajnym WZK, WZO lub WZD.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, o ile do końca kadencji zostało mniej niż 1/2 kadencji, dopuszcza się wybór prezesa przez właściwy zarząd spośród swoich członków.
 5. Pełnienie funkcji prezesa i przewodniczącego komisji rewizyjnej przez okres krótszy niż 1/2 kadencji nie zalicza się do kadencji w rozumieniu § 47 ust. 3.

Rozdział IX. Zmiana statutu i rozwiązanie się SEP

§ 53

 1. Uchwały w sprawie zmian statutu podejmuje walny zjazd delegatów na wniosek ZG lub GKR.
 2. Uchwały, o których mowa w ust. 1, zapadają większością co najmniej 2/3 liczby głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby osób z głosem stanowiącym.
 3. Zmiana statutu powinna być umieszczona w porządku obrad walnego zjazdu delegatów, a projektowane zmiany powinny być podane do wiadomości osób z głosem stanowiącym nie później niż na 6 tygodni przed walnym zjazdem delegatów.
 4. Do projektowanych zmian statutu osoby z głosem stanowiącym mogą zgłaszać pisemnie uwagi i zastrzeżenia, które powinny być przesłane do komisji statutowej nie później niż na 3 tygodnie przed terminem WZD.

§ 54

 1. Uchwałę o rozwiązaniu się SEP podejmuje WZD na wniosek co najmniej 1/2 liczby oddziałów, większością co najmniej 3/4 liczby głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby osób z głosem stanowiącym.
 2. Uchwała WZD o rozwiązaniu się SEP określa cel, na jaki przeznacza się jego majątek.

Rozdział X. Przepisy końcowe i przejściowe

§ 55

 1. Władze i organa oraz jednostki organizacyjne SEP działają do końca kadencji 2014- 2018 w dotychczasowych składach i układzie organizacyjnym.
 2. Do końca kadencji 2014-2018 należy dostosować regulaminy do zmian statutu uchwalonego przez NWZD w dniu 22 czerwca 2017 r.
 3. Zmiany statutu wchodzą w życie z dniem wpisu statutu w KRS. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc statut uchwalony w dniu 19 grudnia 2007 r.

Niniejszy statut został uchwalony przez XXXVII Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SEP w dniu 22 czerwca 2017 r. w Warszawie.
Przewodniczący XXXVII NWZD SEP
/-/ prof. Andrzej Zieliński