logo SEP Kraków

Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Oddział Krakowski

Kursy i instruktaże przygotowawcze do egzaminów dla elektryków

Gwarantujemy wysoki poziom szkoleń prowadzonych przez doświadczonych, zweryfikowanych wykładowców. Zapewniamy dla wszystkich uczestników szkoleń odpowiednie konspekty. Uczestnicy kursów otrzymują w ramach opłaty komplet podręczników. Prowadzimy również sprzedaż materiałów szkoleniowych przeznaczonych dla osób przygotowujących się do egzaminu.

Komisja Szkoleniowa Oddziału Krakowskiego SEP organizuje cyklicznie:

Ponadto Ośrodek Rzeczoznawstwa O/Kr SEP (tel. 12/422-68-53) przyjmuje zlecenia na organizacje szkoleń do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia D i E w zakresie urządzeń energetycznych-cieplnych i gazowych.

Harmonogram szkolenia. Przedmiot / Temat
 • Zasady eksploatacji instalacji i urządzeń elektroenergetycznych.
 • Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.
 • Instalacje, urządzenia odbiorcze i zabezpieczenia elektroenergetyczne.
 • Budowa urządzeń elektroenergetycznych.
 • Ochrona od porażeń prądem elektrycznym.
 • Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.
 • Prace pomiarowo kontrolne przy urządzeniach elektrycznych.
Terminarz i zgłoszenia

Szkolenia dwudniowe:
dzień 1: teoria, dzień 2: pomiary i zajęcia praktyczne
grupa 1 18 i 19 czerwca 2024 godz. 10.00
6-7 sierpnia 2024 godz. 10.00

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu należy składać:

 • w biurze O/Kr SEP, ul. Straszewskiego 28, I. p, pokój nr 8, tel. 12/422-58-04, email: [email protected]

Egzaminy

Osoba ubiegająca się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego musi złożyć następujące dokumenty przed przystąpieniem do egzaminu:

 1. Wniosek wg wzoru E1, D1, E2, D2, E3, D3
 2. Kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie wiedzy zgodnie z rozporządzeniem MKiŚ z dnia 1 lipca 2022 r. Zaświadczenie - wzór
  W zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci:
  1. świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
  2. świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
  3. certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
  4. świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski
  Posiadanie wiedzy, o której mowa w rozporządzeniu MKiŚ, mogą również potwierdzać następujące dokumenty:
  1. świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eks- ploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
  2. zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksplo- atacją urządzeń, instalacji i sieci;
  3. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;
 3. Potwierdzenie uiszczenia opłaty
  Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Stowarzyszenia Elektryków Polskich Odział Krakowski.
  NR rachunku 50 1020 2892 0000 5102 0230 9367
  W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko osoby ubiegającej się o uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego, oraz informacje dotyczące rodzaju urządzeń, instalacji i sieci, dla których osoba ubiega się o potwierdzenie kwalifikacji, oraz zakres objęty wnioskiem o wydanie świadectwa kwalifikacyjnego.
  UWAGA! W przypadku płatności z konta innego, niż należące do odbiorcy faktury, przelew musi być dokładnie opisany na kogo ma być wystawiona faktura.
Wnioski
Wnioski do pobrania o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku:

Dozoru grupa 1 wniosek D1

Dozoru grupa 2 wniosek D2

Dozoru grupa 3 wniosek D3

Eksploatacji grupa 1 wniosek E1

Eksploatacji grupa 2 wniosek E2

Eksploatacji grupa 3 wniosek E3

Ważne: prosimy wniosek/protokół drukować dwustronnie.

Terminarz egzaminów

Egzaminy odbywają się w pok. nr 7, od godz. 15.00 do 17.00 w:

Egzaminy w Nowym Sączu w uzgodnionych terminach - Komisja Kwalifikacyjna nr 175 skład komisji nr 175, tel. 784 715 516

Cennik

 • Egzamin kwalifikacyjny - 424,20 zł (brutto)
 • Jednodniowe szkolenia instruktażowe na zlecenie instytucji - cena w zależności od liczby uczestników